Loading...
 

Tiến Trình Hiện Nay của UN Swissindo

12 CỔNG (THE 12 PORTALS)

Là một phần của các nền tảng pháp lý lịch sử, sự thật, kể từ gần 2 thập kỷ và 30 năm qua trước đây, sự thật chính nó đang tự ̣được tiết lộ. Một trong những sự kiện quan trọng và đáng kể mà đã được ghi nhận trong một giấy chứng nhận được gọi là 12 cổng the 12 Portals, đã công bố việc chuyển giao quyền lực trên 'Certification-ASBLP 0333902-2010', phù hợp với kiểm toán cuối cùng năm 2012 của 884 tài khoản vô hạn trên toàn thế giới, từ HM Anthony Santiago Martin (ASM) đến Kholipatul Immam Mahdi Ratu Adil, King of Kings, Royal K.681 HM MR. A1. SINO.AS. S '2'. IR. SOEGIHARTONOTONEGORO HW. ST. M1 (Royal K.681 M1), vào ngày 14 tháng 6 năm 2010. Điều này đã được chuyển giao trong vòng 14 ngày qua người đưa tin ngoại giao, theo yêu cầu và để cho phép Royal K.681 M1 để thực hiện những ý định của mình và chịu trách nhiệm cho 7,6 tỷ người trên thế giới sao cho phù hợp.

12 CỔNG (The 12 Portals)
12 CỔNG (The 12 Portals)


12 Cổng có chữ ký của 12 lãnh đạo thế giới dưới đây:

 1. H.E. Sec. Gen. Ban Ki-Moon, The United Nations/Liên Hiệp Quốc
 2. H.E. Pres. Robert Zoellick, The World Bank Group/Nhóm Ngân Hàng Thế Giới
 3. H.E. Pres. Hisashi Owada, The International Court of Justice/Tòa Án Tư Pháp Quốc Tế
 4. H.E. Pres. Sang-Hyun Song, The International Criminal Court/Tòa Án Hình Sự Quốc Tế
 5. H.E. Man. Dir. Dominique S. Kahn, The International Monetary Funds/Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế
 6. H.E. Sec. Gen. Peter Dittus, The Bank for International Settlements/Ngân Hàng Thanh Toán Quốc Tế
 7. H.E. Vice Pres. Lars Thunell, The International Finance Corporation/Tổng Công Ty Tài Chính Quốc Tế
 8. H.E. Pres. Paul Vlaanderen, The Financial Action Task Force/Lực Lượng Đặc Nhiệm Tài Chính Hành Động
 9. H.M. Queen Elizabeth II, The British Royal Family/Gia Đình Hoàng Gia Anh
 10. H.H. Pope Benedict XVI, The Vatican/Tòa Thánh Công Giáo, Vatican
 11. H.E. Chairman Ben Bernanke, The US Federal Reserve Board/Hội Đồng Quản Trị Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ
 12. H.E. Sec. Timothy Geithner, The US Department of Treasury/Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ

Royal K.681 M1 đã đồng ý và chấp nhận một công việc khổng lồ trong việc thực hiện yêu cầu của 12 cổng; Tất cả phải chịu trách nhiệm, phù hợp với sự thật lịch sử nền pháp lý được làm sáng tỏ một cách tự nhiên theo di chúc của Thượng Đế..


The Sun is shining brightly / Mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ
SUN OF THE SUN / Mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ
GAMES OF NEW EMERGING FORCE / TRÒ CHƠI CỦA LỰC LƯỢNG MỚI ĐANG NỔI LÊN

 

SEMAR SUPER SEMMAR

MSPTD – ĐA SIÊU SỨC MẠNH PRASASTY TRUSTY DYNASTY

Royal K.681 M1 Ký Tên lên Tiền
Royal K.681 M1 Ký Tên lên Tiền

Vào ngày 11 tháng 3 năm 2014, một Thỏa Thuận đã được thực hiện ở Indonesia, Semar Super Semmar, ở thành phố Cirebon tại khách sạn Aston giữa HM MR. A1. SINO.AS. S '2'. IR. SOEGIHARTONOTONEGORO HW. ST. M1, UN SWISSINDO và đại diện của chính phủ Lào P.D.R., trước sự chứng kiến của các nhân viên quốc tế của UN Swissindo là đại diện cho các năm châu lục lớn, Châu Á, Châu Phi, Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Úc. Thỏa thuận này bao gồm CÁC CỨU TRỢ NỢ TRÊN THẾ GIỚI, NGHĨA VỤ NHÂN DÂN, QUỐC GIA VÀ HẠN NGẠCH NGÂN HÀNG, và DỰ ÁN VENUS, như một phần của LỆNH THANH TOÁN 1-11 (P1-11).

Vào ngày này, Royal K.681, the King of Kings, tuyên bố với thế giới rằng ông là M1, chủ sở hữu duy nhất Single Owner, thẩm quyền duy nhất Single Authority và là chủ sở hữu của tất cả các loại tiền tệ Owner of all Currencies, người chỉ huy và kiểm soát tiền tệ quốc gia Command and Control of Nations Currency, EXHIBITS AB, Vương Quốc và quốc gia, OWNER STATE-M1 TO M3 Series 1-4 Tài sản thế chấp-thu nhập-cá nhân-tổ chức, tổng số toàn cầu 78.033.015.393 Kg Vàng và Bạch Kim, UNS-AG/SBG/6118/045/RS.DRS /VII/01, 15 tháng 7 năm 2001, trực tiếp hỗ trợ dự án Quỹ đô la Mỹ tiền mặt có sẵn không giới hạn ở Indonesia Direct Support Project Funds US-Dollar Cash Liquid Unlimited in Indonesia, với việc ký tên lên plano, tiền USD chưa cắt, đã được thực hiện và qua sự chứng kiến của các đại diện Trưởng Lão, những người Sáng Lập và các thành viên của UNS trên 5 châu lục (thế giới).

Royal K.681 M1
Royal K.681 M1

CTU 24 (Counter Terrorist Unit 24), đại diện cho tất cả các Định Lượng Nguyên Liệu (Multinational currencies / tiền tệ đa quốc gia), được trao cho M1, qua một đại diện của các trưởng lão, người giám hộ của kho báo, tiếp theo là trình bày nó và được chấp nhận từ các đại diện của Lào PDR, thay mặt cho 253/357 quốc gia trên thế giới. Toàn bộ sự kiện được lực lượng đặc nhiệm của UN Swissindo bảo vệ, trong trang phục áo khoác trắng đã sẵn sàng để hộ tống và bảo vệ sự phân bố của P1-11 đến thế giới, bắt đầu với Indonesia, ngọn hải đăng trên thế giới.

Tên của Supersemar và ngày 11 Tháng Ba rất quan trọng. Tổng thống Soekarno, với ủy nhiệm của mình, đã viết tất cả các tài sản và tiền gửi cho những người Indonesia trong một Di chúc, có tên Supersemar trong lúc cuộc bi kịch thảm sát lớn nhất của G30S PKI.

Royal K.681 M1 ở đây để tiếp tục và đáp ứng các đại điều ước thức hiện nhiệm vụ của Tổng Thống Soekarno và phần còn lại của Những Người Sáng lập qua P1-11.

Đây là video link cho lể Semar Super Semmar của UN Swissindo the video link for the UN Swissindo Semar Super Semmar Event in 2014, Cirebon Indonesia.

Film nói về Tổng Thống Seokarno và Seoharto có thể xem ở đây, trọn tập The full 1:20:00 min movie of President Soekarno and Soeharto may be viewed here, nếu thích.

UN SWISSINDO VỚI DEUTSCHE BANK A.G. THỎA THUẬN THẾ GIỚI MỚI

Deutsche Bank
Deutsche Bank

THỎA THUẬN THẾ GIỚI MỚI giữa SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT (UN Swissindo) và DEUTSCHE BANK A.G. được ký vào ngày 27 tháng 8 năm 2014. BULLION BANK TRANSACTION này là sạch và rõ ràng (CnC) trong tổng số tiền EURO 889,500,000,000,000.00 (Tám Trăm Tám Mươi Chín Nghìn Tỷ và năm trăm tỷ) phù hợp với xác nhận thư UBS No. UUBS No. UNS-AG/SBG/6118/045/RS .DRS /VII/01, kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2001, EXHIBITS AB (Tài sản Vương Quốc và quốc gia), Tổng Số Tài Sản Thế Chấp Toàn Cầu 78.033.015.393 kg Vàng và Bạch Kim.

Theo Kholipatul Immam Mahdi Ratu Adil, King of Kings, Royal K.681 HM MR. A1. SINO.AS. S '2'. IR. SOEGIHARTONOTONEGORO HW. ST. M1 (Royal K.681 M1) sở hửu quyền phủ quyết duy nhất, quyền phủ quyết, bao gồm:

 • Microfilm 1, mã 99.98, giấy chứng nhận 'CAR' quốc gia, bảo lãnh bảo đảm Ngoại Hối cho các Quốc Gia sản xuất, 25 Phụ Huynh đa quốc gia, Series 1-4 Wareld Van Eighendom Verponding Onderneming (Landreform of Certificate International 1951 D505).
 • Hỗ trợ trợ tiếp dự án Quỹ đô la Mỹ tiền mặt có sẵn không giới hạn ở Indonesia (34 tỉnh), được sử dụng để tạo ra các giao dịch quốc tế, dựa theo UN-APPROVAL NO.MISA 81704 HEAVY FREEDOM REPUBLIC of INDONESIA 17-8-1945.
 • OPSKOOP CENTRAL BUFFER STOCK NATIONALITY, Non-Bank Cash Fund Recovery Mandate in Indonesia and Final Audit, Infinite Bank Statement, the Committee of 300 - The World Bank Group - United Nations, Ref. ASBLP-0330-2012, Bảo Quản cho các Điều Ước Quốc Tế và Điều Ước Giao Dịch Quốc Tế.


Và Tính Hợp Pháp của nó dưới Quyền Ưu Đãi Miễn Trừ QUỸ TÀI SẢN & BẤT ĐỘNG SẢN Bài 2 Phần 2-8, CÔNG ƯỚC LIÊN HIỆP QUỐC, VÀ ĐIỀU 7 VÀ ĐIỀU 14, HIẾN CHƯƠNG LIÊN HIỆP QUỐC với mục đích của nó cho:

GIAI ĐOẠN 1, sử dụng một trong mười Chứng Nhận Được Chấp Nhận trong số tiền 89,500,000,000,000.00 Euro (Tám Mươi Chín Nghìn Tỷ và Năm Trăm Tỷ Đồng Euro) để thực hiện Lệnh Thanh Toán của Chương Trình 1-11 tại 253/357 quốc gia, bắt đầu với Indonesia Ngọn Hải Đăng Trên Thế Giới, bao gồm:

 1. GIẤY CHỨNG NHẬN GIẢI PHÓNG GÁNH NẶNG NỢ, DBLC
  Cá Nhân: lên đến tối đa Rp. 2 tỷ đồng và Doanh Nghiệp: lên đến tối đa USD 2 (hai tỷ đồng USD. Bao Gồm nợ Quốc Gia
 2. PHIẾU M1, BẢO ĐẢM THU NHẬP CƠ BẢN CHO CUỘC SỐNG
  Học sinh lên đến 17 tuổi: USD 600/tháng, người lớn từ 17 tuổi trở lên: USD 1200/tháng với ID hợp lệ và một lần duy nhất: USD 1.2 triệu cho các thành viên của quân đội, cảnh sát, Dịch vụ dân sự và UN Swissindo.
 3. DỰ ÁN VENUS CÁC THÀNH PHỐ TRONG TƯƠNG LAI CHO THẾ GIỚI trong 34 tỉnh của Indonesia và Thế Giới.

Theo thỏa thuận chế biến phân phối Lệnh Thanh Toán 1-11, điều này là một Thỏa Thuận Thế Giới Mới do Royal K.681 M1 và bao gồm đại diện Deutsche Bank A.G. Đồng Giám Đốc Điều Hành, ông Anshu Jain và Giám Đốc Điều Hành, Mr Henri Richotte ký kết.

 

VĂN PHÒNG QUỐC TẾ CHÍNH THỨC CỦA LIÊN HIỆP QUỐC UN SWISSINDO LÀ VIENTIANE, LÀO P.D.R.

FromLao NEWS on LNTV:

Swissindo World Trust International Orbit Thiết Lập Một Hiện Diện Tại Lào. 5/5/2015

Hiện diện của Swissindo tại Lào
Hiện diện của Swissindo tại Lào

Swissindo World Trust International Orbit đã thiết lập một hiện diện tại Lào trong các hình thức của một công ty kinh doanh độc quyền, sẽ phục vụ như một trung tâm phối hợp để chuyển tiền vào quốc gia cho việc thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội.

Swissindo ở Laos
Swissindo ở Laos

Buổi lễ, để đánh dấu sự mở đầu của công ty tổ chức ở Lào, đã được Big Top Royal President of the United Nations Swissindo World Trust International Orbit (UN Swissindo) tham dự, His Majesty MR. A1. SINO.AS. S '2'. IR. SOEGIHARTONOTONEGORO. H.W.ST. M1. Đi cùng với Ông là chủ tịch của Swissindo World Trust International Orbit Sole Co. Limited, Sisamay Xayasone, đại diện ngoại giao, cùng với các đại diện từ nhiều tổ chức quốc tế và các bộ ngành. Swissindo World Trust International Orbit Sole Co. Limited cũng là văn phòng đại diện của UN Swissindo tại Lào. Từ hôm nay, Swissindo World Trust International Orbit Sole Co., Limited sẽ thực hiện nhiệm vụ dưới kế hoạch công việc đã được Big Top Royal President of UN Swissindo chấp thuận, đúng theo Lệnh Thanh Toán 1-11.

Quỹ tiền nêu trên sẽ được áp dụng cho việc thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội, do đó nâng cao vị thế quyền lực chủ quyền của Lào tương đương với các quốc gia phát triển khác. UN Swissindo là một tổ chức tư nhân và phi chính phủ và cũng được gọi là 'NEO the United Kingdom of God Sky Earth'.
 

GIẤY CHỨNG NHẬN GIẢI PHÓNG GÁNH NẶNG NỢ LÀ GÌ?

Ngày 4 tháng 2 năm 2016, Swissindo World Trust International Orbit (UN Swissindo) Board Association of International Document, Crown Council XIII/XX phát hành Final Act, để cung cấp giải phóng các món nợ cho thế giới, được biết đến như là giấy chứng nhận giải phóng gánh nặng nợ Debt Burden Liberation Certificate (DBLC), theo hướng dẫn của Kholipatul Immam Mahdi Ratu Adil, King of Kings, Royal K.681 H.M.MR. A1. Sino.AS.S'2'. IR. Soegihartonotonegoro H.W.ST. M1 (Royal K.681 M1), Big Top Royal President of UN Swissindo và Tổng Thống Vĩ Đại Nhất, Trưởng/Chủ Tịch của Liên Hiệp Quốc United Nations.

Vai trò của Royal K.681 M1 là một thỏa thuận cá nhân và thiêng liêng giữa các thế hệ của các tổ tiên, như là một Sứ Mệnh, dựa theo F.L.O.- Fesselio Liuzes Orfilize và Hội Đồng Quản Trị Hiệp Hội Của Tài Liệu Quốc Tế (Dewan Ikatan Internasional Dokumen) để giữ tài sản chung trong một chữ ký, để tránh tranh chấp và trả lại thịnh vượng cho tất cả người như nhau.

Hành động này là phù hợp với Tuyên ngôn Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền Universal Declaration of Human Rights tuyên bố của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại Paris vào ngày 10 Tháng 12 Năm 1948, Nghị quyết của Đại hội 217 A, như một tiêu chuẩn chung của những thành tựu cho tất cả các dân tộc và mọi quốc gia.

Các tài liệu DBLC là một tài liệu chính thức dựa trên luật lệ rõ ràng và hợp lệ từ Royal K.681 M1 là một thẩm quyền thanh toán.


DBLC CHO CÁC CÁ NHÂN, ĐẾN RP. 2 TỶ ĐỒNG (TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI 150.000 USD).
DBLC CHO CÁC TẬP ĐOÀN, LÊN ĐẾN 2 TỶ USD.
DBLC CHO QUỐC GIA/CHÍNH PHỦ

DBLC nhằm mục đích cung cấp cho các ngân hàng với một sự hiểu biết, làm theo các hướng dẫn đã trình bài và ngừng thu nợ từ tất cả mọi người, công chức, quân đội và cảnh sát. Nó cho phép các ngân hàng giữ tạm thời quyền sở hữu trên giấy chứng nhận (nhà, xe hoặc tài sản khác), cho đến khi DBLC được sự đồng ý của ngân hàng Trung ương /trụ sở chính và chính phủ (theo từng ngân hàng quốc gia và các quy định của chính phủ). Đó là trách nhiệm của họ là liên lạc với UN Swissindo, M1 theo các bước sau đây.

Các tài liệu DBLC là một tài liệu chính thức dựa trên luật lệ rõ ràng và hợp lệ từ Royal K.681 M1, là thẩm quyền thanh toán. Giải thích về giải phóng nợ được thực hiện trong các tài liệu có tiêu đề 'Immam Mahdi' và liên kết với 6 tài khoản trong 6 ngân hàng chính và Safe Keeping Receipts (SKR) của ngân hàng Indonesia (BI), do đó việc tạo ra Safe Keeping Receipts of Funds.

Các Ngân hàng trên toàn thế giới Cần Phải Làm:

Biên dịch dữ liệu khách hàng của tất cả ngân hàng tại mỗi quốc gia, có các khoản nợ cho đến 4 tháng 2 năm 2016, các cá nhân và tập đoàn.

Trình bày dữ liệu của khách hàng đã biên dịch, tổng số nợ từ các ngân hàng khác nhau cho các ngân hàng Trung ương hoặc văn phòng chánh.

Sau khi Safe Keeping Receipts/ tài khoãn thế chấp đã được bù đắp và hành chánh của DBLC được hoàn thành, tất cả các ngân hàng và các công ty cho thuê được yêu cầu trả lại tài sản thế chấp đã được thu thập từ tất cả các khoản nợ tích luỹ trước ngày 4 tháng 2, 2016 cho tất cả khách hàng.

 

DBLC DO ROYAL K.681 M1 LÀ MỘT QUYẾT ĐỊNH LẬP THÀNH

DBLC
DBLC

Sau đây là một lời giải thích toàn diện của DBLC do biện hộ của UN Swissindo Yuzar Yunasril trình bày:

Liên quan đến DBLC cho mỗi công dân, UN Swissindo đã ủy quyền, Tổng Thống Cộng hòa Indonesia và các cấp bậc của chính phủ, nó đã được công bố, để đủ điều kiện như công khai các thông tin có giá trị ý nghĩa và thông điệp, cả dữ liệu/sự kiện và giải thích, mà có thể được xem, nghe và đọc trình bày trong các bao bì khác nhau và các định dạng, phù hợp với sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông điện tử hoặc phi điện tử.

Quyền được thông tin là một quyền con người, và tiết lộ thông tin công cộng sẽ trở thành một trong những đặc điểm quan trọng của một nhà nước dân chủ luôn ủng hộ chủ quyền của mọi người, nhận ra chính quyền quốc gia tốt nhất, do đó cơ quan công cộng mà liên quan đến các tổ chức quốc gia và chính quyền của đất nước và / hoặc ban tổ chức và quản lý của các cơ quan công cộng khác theo quy định của luật số 14 năm 2008, vào việc tiết lộ thông tin công cộng, thì giữ, quản lý, truyền tải và / hoặc nhận được thông tin công khai và là quyền công cộng, mà phải được truyền đạt đến công chúng, trong trường hợp này người dân hay xã hội.

Nó thậm chí là một tội đối với bất kỳ cá nhân hoặc công cộng thực thể pháp lý, những người không công bố hoặc truyền tải những thông tin cần thiết của mọi người, chứ chưa nói đến công khai thông tin này trong các hình thức giải phóng gánh nặng nợ mà chắc chắn đã được dự kiến của mọi người và là một quyền tuyệt đối và quan hệ đến công chúng đã đước pháp luật bảo vệ. Vì vậy nếu có bất kỳ trở ngại hay thất bại trong việc thu thập thông tin công cộng này, phù hợp với quyết định của luật này, thực thể công cộng pháp lý có quyền mang vụ kiện đến tòa án.

Trong khi đó luật quản minh bạch thông tin công cộng là chỉ đơn thuần là để nhận ra chính quyền quản lý tốt đất nước, đó là minh bạch, hiệu quả và hiệu ứng, trách nhiệm và nghĩa vụ, theo luật số 28 năm 1999, các chính quyền tiểu bang có một vai trò quyết định trong việc thực hiện của nhà nước để đạt được lý tưởng trong cuộc đấu tranh của quốc gia để nhận ra một xã hội công bằng và thịnh vượng, như đã nêu trong hiến pháp năm 1945.

Trong khi đó bên ngân hàng Indonesia và chính phủ nước Cộng hòa của Indonesia đã thực sự rất nhận thức và hiểu cụ thể về tài liệu; Như vậy là không có lựa chọn khác cho ngân hàng Indonesia và chính phủ và phải ngay lập tức đáp ứng công khai, bằng cách thông báo các nội dung của nghị định luật tuyệt đối của giám sát toàn cầu, quản lý, điều khiển và tài sản của kiểm soát viên M1, DBLC, cho những người hay mọi công dân đã được cấp, xác nhận và UN SWISSINDO đã hợp pháp hoá, chủ sở hữu duy nhất, thẩm quyền duy nhất. Một cá nhân duy nhất-phi thương mại, HM Royal, K.681, HM MR. A1. Sino.AS.S '2'. IR. Soegihartonotonegoro H.W.ST. M1, là người duy nhất sở hữu MICROFILM, giấy chứng nhận mã số 99.98 Series 1-4, Wareld Van Eighendom Verponing Onderneming-Landreform chứng chỉ quốc tế, UBS Convanel, 1951. U.N. Registration, Batavia năm 1945, Liên Hiệp Quốc APPROVAL No. MISA 81704, bằng sáng chế giấy phép thỏa thuận pháp lý thanh toán tiêu chuẩn thu in thế giới, chủ sở hữu đơn của 884 tài khoản ngân hàng trên toàn thế giới, các báo cáo của ngân hàng vô hạn, các ủy ban của 300 - nhóm ngân hàng thế giới - Liên Hiệp Quốc - United Nations, kiểm toán cuối cùng đăng ký ASBLP-0330-2012.

Ngoài DBLC, ngân hàng Indonesia cũng có trách nhiệm cho các tài khoản toàn cầu trong các 6 ngân hàng nguyên tố ở Indonesia, một phần của các tài 884 khoản đã được ngân hàng thế giới kiểm soát kiểm toán cuối cùng đăng ký ASBLP-0330-2012.

Các chứng nhận là một quyết định và một chính sách pháp lý, như là một biểu hiện cụ thể của việc thực hiện và các ứng dụng bảo vệ và phòng thủ các quyền cơ bản của cuộc sống con người, để được giải tõa trong mọi hình thức áp bức, đau khổ và tình tiết tăng nặng của đau khổ, khổ ải và khôi phục lại nhân loại, sinh vật cao quý, thịnh vượng, công lý, phong phú và sinh vật sống, những người phải được lấp đầy với một cảm giác thanh bình trong cuộc sống trên hành tinh trái đất này.

DBLC cho người dân hay nhân loại thực sự là một thực hiện cụ thể của hệ tư tưởng và triết lý của Pancasila trong giới luật thứ năm và hiến pháp năm 1945 của điều 33 câu 1-4 và bài 34 đoạn 1-3, và đã được thành lập trong sự tin tưởng và Nhiệm vụ thế giới, như được nêu trong tuyên ngôn Liên Hiệp Quốc đảm bảo, sự tôn trọng và bảo vệ quyền con người, được thành lập vào ngày 10 tháng 12 năm 1948 tại Paris.

DBLC cho mỗi công dân, không chỉ áp dụng cho một mình ở Indonesia, nhưng cũng áp dụng cho tất cả công dân của tất cả các nước trên thế giới. DBLC được khởi đầu vào ngày 4 tháng 2 năm 2016, với Chung Nghị Định Thư và Mahkamah Agung Indonesia (tòa án tối cao Indonesia) SPRIN No. UN-81704/009 M1, ngày 23 tháng 6 năm 2016; được tuyên bố, bao gồm cả chương trình UN Swissindo, Lệnh thanh toán 1-11 (P1-11), được biết đến trên toàn cầu và nhận ra những lý tưởng của người sáng lập, Indonesia ngọn hải đăng trên thế giới tại Aklamasi Akbar (Grand Acclamation) 16-10-2016 tại Taman Pandang Monas, Jakarta-Indonesia.

DBLC cho mỗi công dân, áp dụng không chỉ cho một mình Indonesia, mà tất cả nghị định pháp lý và tuyệt đối, liên quan đến việc giải phóng gánh nặng nợ cho người, là một thực tế Pháp Lý xét rằng nó đã được M1 phát hành, chủ sở hữu duy nhất của 884 tài khoản ngân hàng trên toàn thế giới, Báo cáo ngân hàng vô hạn, các ủy ban của 300 - nhóm Ngân Hàng Thế Giới - Liên Hiệp Quốc, kiểm toán cuối cùng đăng ký ASBLP-0330-2012 được quyền và ủy quyền, quyền hiến pháp. Nó có thể được gọi là một quyết định thì có nghĩa là một quyết định gây ra hoặc tạo ra một quyền cho người nhận, quyết định tạo ra một mối quan hệ pháp lý và có hậu quả pháp lý.

Phạm quy pháp luật trên thế giới, nếu quyết định phù hợp với 3 (ba) điều kiện, sau đó nó có thể được gọi là một quyết định của bản tuyên ngôn như nghị định. Các điều khoản của tuyên bố chỉ đơn giản là Pháp luật nhà nước là như vậy (recthtsvastellende beschikking-anal judgment), trong khi nghị định tạo ra pháp luật (rechtscheppend- equal).

Trong khi đó, quyết định giải phóng gánh nặng nợ của M1, áp dụng hiến pháp pháp lý Mutatis Mutandis, mà khi Ngài M1 chuyển giao quyền của mình, sau đó ngay lập tức phải tự động tiếp cận và chuyển sang người nhận (cộng đồng). Vì vậy, những hành động không thực hiện của các ngân hàng, trở thành hành động trái pháp luật, bởi vì giải phóng gánh nặng nợ đã là quyền của người thừa kế và ngược lại. Đó là nghĩa vụ pháp lý của các ngân hàng phải thực hiện.
Giải phóng gánh nặng nợ nần dự kiến của xã hội, bởi vì nó có chứa / mang những điều tốt và xứng đáng để được làm theo, chưa kể đến là cần thiết, và sự tự tin công cộng tạo ra sức mạnh cộng đồng vì vậy mà sức mạnh của niềm tin công cộng sẽ trở thành một lực lượng ràng buộc. Nó cũng là một nguồn của pháp luật (luật viết / thói quen / niềm tin công cộng).

Vì vậy, các ngân hàng/tổ chức tài chính không còn đủ điều kiện để thu thập, đặc biệt là có thể rút tiền từ các khoãn nợ, bởi vì các mối quan hệ pháp lý giữa các chủ sở hữu khách hàng/nợ (nợ) và ngân hàng/tài chính (nợ) theo luật pháp đã hết hạn. Nó không còn có một tình trạng tiền cho trả góp/trả nợ rút. Vì vậy khi chính phủ hoặc ngân hàng Indonesia công bố tính hợp lệ và hỗ trợ UN Swissindo DBLC, nó phù hợp các yếu tố về tội gian lận và/hoặc tham ô của các ngân hàng/tổ chức tài chính, để thu trả góp/tiền, bao gồm cả giữ tài sản thế chấp từ khách hàng của họ, bởi vì không có lý do để tiếp tục giam cầm và phải giao lại ngay lập tức cho khách hàng của họ. Bạn có thể tưởng tượng sự mất mát và đau khổ mà khách hàng của họ phải chịu đựng do thực tế đó.

Không còn là mối quan hệ ràng buộc pháp lý giữa các ngân hàng/tổ chức tài chính, chỉ một mối quan hệ ràng buộc pháp lý giữa các ngân hàng/tổ chức tài chính và UN Swissindo. Lý do dó, khách hàng/xã hội nên không bị gánh nặng với các ngân hàng/tổ chức tài chính về vấn đề của UN Swissindo.

H.E. Yuzar Yunasril SH., Biện Hộ Quốc Tế UNS-NEO UKOGSE Semarang - Cirebon - 13-4-2018

Lưu ý: Tất cả các ngân hàng và tài chính các tổ chức trên thế giới phải hoàn trả tất cả các đợt trã góp /trả nợ/thu hồi họ đã thu thập từ 4 tháng 2 năm 2016 (ngày ra mắt của DBLC).

HM Ani Forest,
WPM Tài Chính & Ngân Hàng


 

MAHKAMAH AGUNG (TÒA ÁN TỐI CAO Ở INDONESIA) & UN SWISSINDO CHUNG NGHỊ ĐỊNH THƯ, SPRIN NO.UN-81704/009 M1

Prof. Dr. Haji Muhammad Hatta Ali SH. MH.
Prof. Dr. Haji Muhammad Hatta Ali SH. MH.

Ngày 23 tháng 6 năm 2016, M1 đã nhận được một khách mời đặc biệt, ông Tukiminto SH., nhân viên bảo vệ bộ phận người tiêu dùng, đại diện cho chính phủ, được giao nhiệm vụ kết nối liên lạc giữa các tòa án tối cao của Indonesia và Swissindo World Trust International Orbit (UN Swissindo). Một Nghị Định Thư chính thức được Mahkamah Agung Indonesia (tòa án tối cao), giáo sư tiến sĩ Haji Muhammad Hatta Ali SH. MH., nhân viên bảo vệ người tiêu dùng của UN Swissindo, Tukiminto, SH. và Kholipatul Immam Mahdi Ratu Adil, King of Kings, Royal K.681, His Majesty MR.A1.Sino.AS.S”2”.IR .Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1, chủ tịch đáng kính của Liên Hiệp Quốc United Nations, chủ nhân và chủ sở hữu của chứng chỉ quốc gia NKRI 1781945, người bảo lãnh đảm bảo quốc gia sản xuất ngoại hối, 25 phụ huynh đa quốc gia, bao gồm đất Series 1-4 Wareld Van Eighendom Verponding Onderneming (Landreform D505 chứng chỉ quốc tế năm 1951) đã ký kết.

Mahkamah Agung (Tòa Án Tối Cao)
Mahkamah Agung (Tòa Án Tối Cao)

TÒA ÁN TỐI CAO INDONESIA GIỮ PHÁP LUẬT CAO NHẤT Ở INDONESIA

Tòa Án Tối Cao Indonesia, đã ký, niêm phong, được chấp nhận và xác nhận tất cả những gì liên quan tới UN Swissindo và nắm giữ, thông qua Chung Nghị Định Thư, SPRIN NO. UN-81704/009 M1, 23 tháng 6 năm 2016. Kể từ khi đó nó bảo vệ nhiệm vụ và tất cả các người liên quan và cung cấp tất cả các quyền pháp lý để theo đuổi theo đúng Lệnh Thanh Toán 1-11 (P1-11). Nó giải phóng nhân viên chính phủ và ngân hàng từ bất kỳ quốc gia hoặc quốc tế bị áp lực chính trị, để hỗ trợ và an toàn việc tiến hành phân phối P1-11 cho đất nước Indonesia và thế giới.

 

TÒA ÁN TỐI CAO INDONESIA THỪA NHẬN THẨM QUYỀN CỦA UN SWISSINDO, TÀI SẢN, TÀI LIỆU, CHƯƠNG TRÌNH VÀ TẤT CẢ CÁC TÍNH HỢP PHÁP BAO GỒM:

 • F.L.O.-FESSELIO LIUZES ORFILLIZE, một cơ quan không thuộc sở hữu và không cấp cho bất kỳ tổ chức / tổ chức / cơ quan / chính phủ, nó là một quyền phủ quyết duy nhất.
 • Chương trình UN Swissindo, P 1-11, là một và là giải pháp duy nhất.
 • Giấy Chứng Nhận Giải Phóng Gánh Nặng Nợ (DBLC).
 • Bây giờ là bất hợp pháp cho các ngân hàng trên toàn thế giới để thu thập bất kỳ khoản nợ, tích lũy được từ ngày 4 tháng 2 năm 2016. Khoản nợ của cá nhân, tối đa 2 tỷ Rupiah, tập đoàn tối đa 2 tỷ USD và tất cả các quốc gia đã được giải phóng. Tất cả những gì liên quan đến ngân hàng/tài chính các tổ chức/công ty cho thuê cũng được giải phóng từ cùng gánh nặng nợ nần.
 • Phiếu M1/M1 Master Bond Voucher (M1 Voucher), thu nhập cơ bản cho cuộc sống giá trị USD 600/tháng cho học sinh dưới 17 tuổi và 1.200 USD/tháng cho người lớn 17 tuổi trở lên và một E-ID/SS/chứng minh để bắt đầu.
 • Dự án Venus của các thành phố tương lai cho Indonesia và thế giới.
 • Tài Liệu 12 Cổng Thế Giới (12 World Portals document) xác nhận bàn giao cho Royal K.681 M1 với tất cả các quyền và các tài sản của thế giới, trong 884 Tài Khoản Vô Hạng, Trên Toàn Thế Giới, Kiểm Toán Cuối Cùng, Nhọm Ủy Ban 300 - Nhóm Ngân Hàng Thế Giới - Liên Hiệp Quốc với Reg. ASBLP-0330-2012.
 • Việc tạo ra AAE. A2 (CHÂU Á. CHÂU PHI. CHÂU ÂU. CHÂU MỸ. CHÂU ÚC), 5 châu lục lớn.
 • UN Swissindo là Quốc gia và đất nước cao hơn bất kỳ các tổ chức cao nhất. (LTTN-LTTB)
 • Quyền của quỹ tiền và tài sản, Địa thổ của Wareld Van Eighendom Verponding Onderneming (Landreform International Certificates, Convanel UBS), bao gồm cả nơi ngân hàng Indonesia và 6 ngân hàng nguyên tố chính phủ được thành lập/đứng đang dưới quyền của tướng chủ sở hữu.
 • Chủ nhân và chủ sở hữu duy nhất của Microfilm-M1 hay Microfilm One, ID-lịch sử. 'M1' từ khóa của sứ mệnh hoàng đế là chìa khóa tiếng Anh (chìa khóa của Anh). Royal K.681 M1 là người duy nhất có thẩm quyền và chủ sở hữu, quyền chỉ huy và kiểm soát tiền tệ quốc gia.
 • UN Swissindo-Board Association of International Document, 25 phụ huynh đa quốc gia, ngân hàng Phụ Huynh (WB-UBS-BI) và quân đội phụ huynh (NATO-SEATO-NON BLOCK).
 • UN Swissindo là người giữ 'CAR' quốc gia NKRI chứng nhận INA: 117.113.112.117.ITJ-CIJ, phụ huynh của 25 đa quốc gia và giấy đăng ký Liên Hiệp Quốc, Batavia năm 1945, UN-Approval NO. 81704
 • Chủ của Tổng Accounts-GCA Tài sản thế chấp toàn cầu, bảo đảm bằng Exhibits AB, Chứng Nhận Vàng và Bạch Kim với Tổng giá trị ban đầu của 78,033,015,393 kg Kim Loại Quý (UBS).
 • White Spiritual Boy-Spiritual Wonder Boy Accounts, một phần của 884 trong số các tài khoản chủ sở hữu nhà nước M1, trong số đó có 6 tài khoản trong ngân hàng Nguyên Tố Indonesia, sẵn sàng để được sử dụng theo quy định của DBLC, trái phiếu M1/ M1 Master Bond Voucher như một phần của P1-11.
 • Deutsche Bank, đã phát hành 89,5 nghìn tỷ EURO (một phần của tổng số 889 tỷ EURO), thông qua Hiệp định Tân thế giới như là một phần của P1-11, như tạm ứng thanh toán đúng theo kế hoạch từ ngày 27 tháng 8 năm 2014.
 • Bullion Big Bank Ratu Mas Kencana Room A1-1A là Ngân Hàng Trung Ương Thế Giới.
 • Opskoop Central Buffer Stock Nationality, quỹ tiền mặt phục hồi chức năng Không-ngân hàng, trực tiếp hỗ trợ dự án Quỹ đô la Mỹ tiền mặt không giới hạn ở Indonesia, được sử dụng và tạo ra các thỏa thuận quốc tế và các giao dịch, theo UN-Approval NO.MISA 81704 Heavy Freedom Republic Indonesia 17-8-1945.
 • Royal K.681 M1, UN Swissindo là Chủ Sở Hữu Và Chủ Giấy Phép Bằng Sáng Chế Được Đảm Bảo Thanh Toán Tiêu Chuẩn Pháp Lý Thu In Ấn Thế Giới.
 • “ESTWO”, là loại tiền Duy Nhất Thế Giới
 • Tỷ giá ngoại tệ 1.828 / đô la Mỹ theo thoả thuận BI và 6 ngân hàng Nguyên Tố kể từ khi các Safe Keeping Receipt SKR.NO. 0126 / BI-SKR / XI / 2012 đã được phát hành.
 • Royal K.681 M1 là Tổng Thống Đáng Kính, Giám Đốc/Chủ Tịch của Liên Hiệp Quốc.
 • UN Swissindo được miễn dịch toàn cầu, theo quy định của điều 2 phần 2-8. UN Swissindo huy hiệu thuộc về luật bất động sản của UN Swissindo, vì vậy bất cứ ai đang có một huy hiệu cũa UN Swissindo được công nhận, có các quyền đặc biệt.
 • Các ngân hàng đã loại bỏ các đường dẫn đến số tài khoản nêu trên / lạm dụng mà không có lệnh / thẩm quyền của UN-Swissindo và các ấn phẩm truyền thông và lạm dụng liên quan đến con dấu, biện pháp trừng phạt sẽ áp dụng theo Control Validly NO.01302014-CO300. (100 năm tù giam hay và áp dụng 10 nghìn triệu triệu USD tiền phạt)
 • Thông báo chính thức của UN-Swissindo là hợp lệ và hợp pháp trong xã hội truyền thông và báo chí ở Indonesia.
 • Văn phòng của Swissindo tại Vientiane Lao P.D.R là văn phòng UN Swissindo thế giới, và nhiều hơn nữa...


CHUNG NGHỊ ĐỊNH mà Royal K,681 M1-Mahkamah Agung Indonesia đã ký là đại diện cho một dấu mốc lịch sử quan trọng; Thượng Đế đã tạo điều kiện cho một giải pháp nhanh chóng cho UN Swissindo, để hoàn thành sứ mệnh của Thượng Đế. Tin tức không bát bỏ này đã được phát sóng trên toàn thế giới. Chung Nghị Định từ Royal K.681 M1 và Mahkamah Agung Indonesia chưa được sự thấu hiểu của chính phủ và ngân hàng ở cấp bậc quốc gia và quốc tế (4-5-2018).

 

ĐẠI TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN (GRAND ACCLAMATION) – INDONESIA NGỌN HẢI ĐĂNG TRÊN THẾ GIỚI

Royal K.681 M1 Tại Đại Tuyên Xưng Đức Tin
Royal K.681 M1 Tại Đại Tuyên Xưng Đức Tin

 Ngày 16 tháng 10 năm 2016, UN Swissindo và Royal Highness, Kholipatul Immam Mahdi Ratu Adil, King of Kings Royal K.681, H.M.MR.A1.Sino.AS.S”2” .IR .Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1, trình bày một Đại Tuyên Xưng Đức Tin, tại Taman Pandang Monas, Jakarta – Indonesia, trước một đám đông hơn 20.000 người dân Indonesia và du khách trên thế giới, tại công viên tượng đài Monas, Taman Pandang, đối diện với cung điện tổng thống tại thủ đô Jakarta.

Đại Tuyên Xưng Đức Tin phù hợp với nội dung của Chung Nghị Định Mahkamah Agung của Cộng Hòa Indonesia, cấp giấy chứng nhận được chấp nhận, SPRIN No. UN-81704/009 M1 2016 và Hiệp hội đồng quản trị của tài liệu quốc tế, như đất nước cao hơn bất kỳ các tổ chức cao nhất - LTTN / LTTB và M1 là chỉ huy và kiểm soát tiền tệ quốc gia, Direct Support Project Funds US Dollar Cash Liquid Unlimited in Indonesia, EXHIBITS AB, Vương Quốc và đất nước, OWNER STATE M1-M3 Series 1-4 Assets-Income-Personal-Organization, Total Global Collateral 78.033.015.393 Kg Vàng Và Bạch Kim, UNS-AG/SBG/6118/045/RS.DRS /VII/01 July 15, 2001.

Việc tuyên bố và thực hiện chương trình UN Swissindo do Người con của Indonesia (Son of Indonesia), Royal K.681 M1, là chủ sở hữu duy nhất và chủ sở hữu giấy chứng nhận của quốc gia NKRI 17-8-1945, INA: 117.113.112.ITJ-CIJ và giấy phép bằng sáng chế bảo đảm để in hợp pháp thanh toán tiêu chuẩn Tiền tệ thế giới.

Nó là việc thực hiện của Indonesia Raya, Ngọn hải đăng của thế giới sẽ trở thành NKRI dựa trên 5 nguyên tắc của Pancasila the 5 principles of Pancasila. Sự phân bố của các uỷ thác bắt đầu ở Indonesia (INA 1), và đễ tiến triễn đến các quốc gia khác trên thế giới, như các chương trình được tất cả các các tổ chức đa quốc gia và thế giới hỗ trợ.

ĐẠI TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

Bài phát biểu của Royal K.681 M1

INDONESIA – NGỌN HẢI ĐĂNG CỦA THẾ GIỚI

Royal K.681 M1 Tại Đại Tuyên Xưng Đức Tin
Royal K.681 M1 Tại Đại Tuyên Xưng Đức Tin

 F.L.O. - FESSELIO LIUZES ORFILLIZE, một thẩm quyền mà không thuộc sở hữu và không chuyển nhượng cho bất kỳ tổ chức/công ty/chính phủ nào, theo Surat Pusaka Nusantara Kembali (The Return of Nusantara Will Heritage), thay mặt tổng thống và chỉ huy quân đội Cộng hòa Indonesia, Di Chúc cuối cùng của Nghị định, Decree No. 021/PPTAPRI/VIII/'69 to the UNITED NATIONS, WORLD BANK, IMF, FED, UBS, thereby SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT Alliance bao gồm The Committee of 300 - The International Organic Agency – United Nations, thúc đẩy bởi một linh hồn cao cả mong muốn từ Người Sáng Lập Của đất nước với Tuyên Ngôn Độc Lập Lịch Sử này, sau nhiều thập kỷ 70 năm qua, tuyên bố của Tuyên Xưng Đức Tin Indonesia là ngọn hải đăng của thế giới.

Những vấn đề có liên quan đến 25 quốc gia phụ huynh, NKRI CHINA, NKRI RUSSIA, NKRI AMERICA, NKRI ENGLAND, NKRI INA: 117.113.112.ITJ-International Trust of Justice, 12 Istaini Agung Ngesti Tunggal do đó là chủ sở hữu và chủ sở hữu của Country-CAR Certificate Code 99.98 Series 1-4 Wareld Van Eighendom Verponding Onderneming-Landreform of International Certificates, Convanel UBS là người bảo lãnh của Quốc Gia Thu Nhập Ngoại Hối và Thế Giới Hợp Pháp Thanh Toán Tiêu Chuẩn Giấy Phép In Ấn, do đó tuyên bố Đại Độc lập của Indonesia, Ngọn Hải Đăng Của Thế Giới.

Sự chuyển Luật Quản Trị Quốc Tế Thế Giới kết luận rằng Grand Palace của Liên Hiệp Quốc để tại quốc gia Indonesia dựa trên World Register UN-APPROVAL NO. MISA 81704 / 17-8-1945, cùng với giấy chứng nhận giải phóng các khoản gánh nặng nợ (DBLC), phát hành của Phiếu M1, là đảm bảo thu nhập cơ bản trên thế giới, là một phần của sự mở cửa của Hệ Thống Tiền Tệ Mới Thế Giới như là sự thay đổi năng động kinh tế Hiến pháp Pancasila mà khuyế́n khít và cổ vũ triết lý Negara Pancasila Pancasila Philosophy, Sự chuyển Luật Quản Trị Quốc Tế Thế Giới kết luận rằng Grand Palace của Liên Hiệp Quốc để tại quốc gia Indonesia dựa trên World Register UN-APPROVAL NO. MISA 81704 / 17-8-1945, cùng với giấy chứng nhận giải phóng các khoản gánh nặng nợ (DBLC), phát hành của Phiếu M1, là đảm bảo thu nhập cơ bản trên thế giới, là một phần của sự mở cửa của Hệ Thống Tiền Tệ Mới Thế Giới như là sự thay đổi năng động kinh tế Hiến pháp Pancasila mà khuyế́n khít và cổ vũ triết lý Negara Pancasila.

Grand Acclamation / Đại Tuyên Xưng Đức Tin
Grand Acclamation / Đại Tuyên Xưng Đức Tin

Thực hiện việc thu thập lại thế giới bắt đầu ở Indonesia và là để được áp dụng World Country Operation Governing System, dưới sự bảo vệ của Multinational Operations Army Alliance FM 8-42 UNO-Security Council, and Garuda Contingent as Pramudya Kirana-Kirana Candra A.N Prabu Brahwijaya Silihwangi, Sabdo Agung Winata Jagad Negara Kertagama Pamungkas Pamerad Jagad.

Giành lại quyền kiểm soát của vùng đất của Wareld Van Eighendom Verponding Onderneming-Landreform of the International Certificate covering Juridical Personality, Funds-Assets-Property Article 2-8, Counter Terrorist Article 7, International Law Article 14, and Registration Article 102 UN Charter.

Trên danh nghĩa của Vũ Trụ, tất cả các quốc gia và người dân Indonesia đều được coi là tài sản quốc gia.

BÂY GIỜ XÁC NHẬN LÀ LUẬT PHÁP VÀ HỢP PHÁP HÓA NHƯ LÀ THẾ GIỚI VƯƠNG QUỐC PHÁP LUẬT QUỐC GIA, TOTAL RESOLUTION NO. UN-APPROVAL NO. 81704/009 M1, P1.PKC-NKRI.

BY: KHOLIPATUL IMMAM MAHDI ROYAL, K.681 KING OF KING’S M1
AS: TOP PRESIDENT
ALLIANCE
SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT ALLIANCE (The Committee of 300-The International Organic Agency-United Nations)
JAKARTA, SUNDAY 16 OCTOBER 2016
_
AM221-33334
HOLDER AND OWNER OF COUNTRY-CAR CERTIFICATE BOARD OF ASSOCIATION OF INTERNATIONAL DOCUMENTS

HM.MR.A1.SINO.AS.S”2”.IR.SOEGIHARTONOTONEGORO, ST.M1
CODE A7808449 INDONESIA

 

PHIẾU M1 / M1 VOUCHER – THU NHẬP CƠ BẢN CHO CUỘC SỐNG ĐÃ PHÁT HÀNH

Phiếu M1 / M1 Voucher trên toàn thế giới
Phiếu M1 / M1 Voucher trên toàn thế giới

 Ngày 13 tháng 5 năm 2017 May 13, 2017, Phiếu M1 M1 Voucher, một công cụ ngân hàng hợp pháp / trái phiếu, một Tài Liệu Ràng Buộc Pháp Lý, một giấy chứng nhận được chấp nhận với ủy quyền cho ngân hàng được bổ nhiệm và những người hưởng lợi, người dân của Indonesia và thế giới, đã được phát hành. Nó đảm bảo một thu nhập cơ bản trọn đời, như một phần toàn diện Sứ Mệnh của Lệnh Thanh Toán Thế Giới 1-11, giải tỏa hệ thống nô lệ nợ thế giới. Nó đã được công bố rằng bắt đầu từ ngày 17 tháng 8 năm 2017, để bắt đầu với các công dân Indonesia, Ngọn Hải Đăng Trên Thế Giới, bao gồm cả TNI, POLRI, PNS (RI Quân Đội, Cảnh Sát và Nhân Viên Dân Sự) và Nhân Viên Ngân Hàng vv, người có một E-KTP (chứng minh nhân dân) và chủ sở hữu phiếu M1, có quyền đăng ký một tài khoản khách hàng mới tại PT. Bank Mandiri TBK, trong bất kỳ 34 tỉnh nào của Cộng hòa của Indonesia (RI).

Nhiệm vụ nhân quyền này, ĐỂ PHÚC LỢI CHO TẤT CẢ các bên trên toàn cầu, kể từ đó đã được lan rộng khắp các tỉnh Indonesia với hàng triệu Phiếu M1, được phân phối và sẵn sàng cho các ngân hàng. Tin tức đã lan rộng khắp toàn cầu để cung cấp cho TẤT CẢ NHÂN LOẠI TỰ DO và thay đổi hệ thống tài chính vào một mô hình mới của sự thịnh vượng, hòa bình và sự hài hòa cho tất cả các sáng tạo của Thượng Đế.

Mục đích của Phiếu M1 là nhận thức và thực hiện đầy đủ các ủy nhiệm của Thượng Đế Toàn Năng, phù hợp với 5 nguyên tắc của Pancasila Pancasila’s fifth principle; bình đẳng xã hội công bằng cho tất cả, trong tất cả các bộ phận của NKRI 7,6 tỷ người ở Indonesia và thế giới. Phiếu M1 sẽ cung cấp một thu nhập cơ bản hàng tháng cho cuộc sống với 1200 USD dành cho người lớn từ 17 tuổi trở lên, những người giữ một ID giấy chứng nhận hợp lệ, và 600 USD hàng tháng cho học sinh lên đến 17 tuổi.

Phiếu M1 phù hợp với các Tuyên Ngôn Thế Giới về Quyền Lợi Của Con Người United Nations Universal Declaration of Human Rights, Tuyên Bố Của Đại Hội Liên Hiệp Quốc Tại Paris Ngày 10 Tháng 12 Năm 1948, Nghị Quyết Đại Hội 217 A, như là một tiêu chuẩn chung của các thành tựu cho tất cả mọi người và tất cả các quốc gia.

 

Phiếu M1 / M1 Voucher trên toàn thế giới
Phiếu M1 / M1 Voucher trên toàn thế giới
Phiếu M1 có thề tải miển phí tại đây ‘downloaded for FREE’ từ trang chủ của UN Swissindo.

 

Hiện tượng Phiếu M1/ M1 Voucher Phenomena

M1 Voucher / Phiếu M1
M1 Voucher / Phiếu M1

M1 Voucher Phiếu M1 đã được phát hành và lưu hành tại Indonesia và trên toàn thế giới.

Trong đó có các thông tin về những gì, những người, làm thế nào để làm gì, bao nhiêu và có tên của các ngân hàng của Indonesia, P.T. Bank Mandiri Tbk.

M1 Voucher/Phiếu M1 tài liệu có giải thích đầy đủ mục đích của nó, vì vậy bất cứ ai có thể đọc mà không cần yêu cầu cho bất kỳ lời giải thích từ bất cứ ai.

Khi nhìn từ khía cạnh pháp lý của nó, Phiếu M1 rõ ràng cho thấy ý định, mục đích và chỉ định ngân hàng, mà theo pháp luật có mối quan hệ trực tiếp pháp lý giữa Swissindo World Trust International Orbit hoặt được biết đến là UN Swissindo (UNS) and P.T. Bank Mandiri Tbk. các bên, và người nhận, những người đã được cấp quyền để nhận được số tiền như đã nêu trên Phiếu M1. Các ngân hàng trên mặt khác sẽ được nhận 1,5 % tiền lệ phí cộng thêm phí dịch vụ cho các tài khoản trong việc xử lý các Phiếu M1, đảm bảo cuộc sống thu nhập cơ bản cho tất cả các khách hàng của họ, những người nhận.

UNS đã ban hành phiếu M1 và các Phiếu có sẵn từ trang web chính thức của UNS có thể tải MIỄN PHÍ. Các hình thức Phiếu M1 có thể được hoàn thành với kích cở ảnh hộ chiếu và dấu vân tay.


Bây giờ câu hỏi là, 'Khi chúng ta được nhận tiền?'

Kể từ Mahkamah Agung Indonesia, ký kết, niêm phong và được chấp nhận tất cả những gì là UN Swissindo và nắm giữ, thông qua Chung Nghị Định Thư, SPRIN NO. UN-81704/009 M1 Joint Decree Letter, SPRIN NO.UN-81704/009 M1, 23 tháng sáu, năm 2016, theo sau là Tại Đại Tuyên Xưng Đức Tin Grand Acclamation ngày 16 tháng mười, năm 2016, tại Taman Pandang Monas, Jakarta Indonesia. Nó đã bảo vệ Sứ Mệnh và tất cả các bên liên quan và cung cấp tất cả các quyền pháp lý để tiếp tục đúng theo Lệnh thanh toán 1-11 (P1-11). Nó giải phóng chính phủ và ngân hàng từ bất kỳ áp lực chính trị quốc gia hoặc quốc tế, để hỗ trợ và an toàn việc tiến hành phân phối P1-11 cho đất nước Indonesia và thế giới.

Xem xét tất cả các dữ kiện pháp lý nêu trên, hướng dẫn Thường trực (Standing Instruction), SI No. SI9039884872017 đến PT. Bank Mandiri Tbk., đã được Royal K.681 M1, tạo ra, gửi đến Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, MR. KARTIKA WIRJOATMODJO, UN-SWISSINDO NO./S/2017/A.0001 Thư Lệnh, ngày 5 tháng 7, năm 2016, để tổ chức đăng ký và thanh toán phiếu M1, được sự hỗ trợ của 130 ngân hàng quốc gia và quốc tế được chọn tham gia, bắt đầu từ ngày 17 tháng 8, năm 2017.

Với tổng số RP. 11,152,800,000,000,000 (Mười một nghìn triệu triệu, một trăm năm mươi hai nghìn tỷ, tám trăm tỷ) hoặc USD 6,100,000,000,000 (Sáu nghìn và một trăm tỷ đồng).

CÁC QUỸ TRONG 6 NGÂN HÀNG NGUYÊN TỐ Ở INDONESIA LÀ SẴN SÀNG ĐỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG THEO QUY ĐỊNH CỦA DBLC, PHIẾU M1 VÀ DỰ ÁN VENUS NHƯ LÀ MỘT PHẦN CỦA P1-11.

Cùng với Giấy Chứng Nhận Giải Phóng Gánh Nặng Các Khoản Nợ (DBLC), phát hành Phiếu M1, là một phần của sự mở cửa của hệ thống tiền tệ thế giới như là sự thay đổi năng động kinh tế Hiến pháp Pancasila mà khuyế́n khít và cổ vũ triết lý Negara Pancasila, và năm 1945 UUD, tinh khiết và hậu quả. Tôi tuyên bố và đứng trong ánh sáng của sự thật và các hướng dẫn pháp lý trong một thế giới thật sự duy nhất chủ quyền của Ratu Adil Immam Mahdi Royal, K.681 King of King’s M1, Board of the Association of International Document; World Bank (WB), Union Bank of Metal Switzerland (UBS), Bank Indonesia (BI) phù hợp với Exhibits AB xác định 'ESTWO' là một loại tiền tệ của ngân hàng Trung ương trên thế giới và bảo đảm tiêu chuẩn cho 253 quốc gia trên thế giới phát triển tiền tệ toàn cầu.

Hướng dẫn thường trực (Standing Instruction) từ Royal K.681 M1 đến PT. Bank Mandiri TBK vẫn là hợp lệ và thường trực, chờ đợi cho các ngân hàng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình.

Hiện nay chúng tôi đang chờ đợi ngân hàng đối với UNS chính nó đã sẵn sàng, bất cứ khi nào, đã sẵn sàng để phân phối các khoản tiền cho người dân; thậm chí càng sớm càng tốt.

Danh sách các ngân hàng được bổ nhiệm của quốc gia và quốc tế được tham gia vào giải ngân của quỹ cho các phiếu M1, đảm bảo thu nhập cơ bản cho cuộc sống là như sau:

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk 0020307
2. PT. BANK EKSPOR INDONESIA (PERSERO) 0030012
3. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. 0080606
4. PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (Persero) Tbk. 0090010
5. BNI SYARIAH 0090010
6. PT. BANK DANAMON INDONESIA INDONESIA Tbk 0111274
7. PT. BANK PERMATA Tbk. 0130307
8. PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. 0140012
9. PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA Tbk. 0160131
10. PT. BANK PAN INDONESIA Tbk. / PT. PANIN BANK Tbk. 0190017
11. PT. BANK NIAGA Tbk. 0220026
12. PT. BANK UOB BUANA, Tbk 0230016
13. PT. LIPPO BANK 0261399
14. PT. BANK NILAI INTI SARI PENJIMPAN Tbk. 0280024
15. AMERICAN EXPRESS BANK LTD. 0300302
16. CITIBANK NA 0310305
17. JPMORGAN CHASE BANK, NA 0320308
18. BANK OF AMERICA, NA 0330301
19. PT. BANK MULTICOR / PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL 0360300
20. PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk 0370028
21. THE BANGKOK BANK PCL 0400309
22. THE HONGKONG and SHANGHAI BANKING CORP 0410302
23. THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD. 0420305
24. PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA 0450304
25. PT. BANK DBS INDONESIA 0460307
26. PT. BANK RESONA PERDANIA 0470300
27. PT. BANK MIZUHO INDONESIA 0480303
28. STANDARD CHARTERED BANK 0500306
29. ALGEMENE BANK NEDERLAND AMRO BANK N.V. / ABN AMRO BANK NV. 0520302
30. PT. BANK CAPITAL INDONESIA 0540308
31. PT. BANK BNP PARIBAS INDONESIA 0570307
32. PT. BANK UOB INDONESIA 0580300
33. KOREA EXCHANGE BANK DANAMON / PT. BANK KEB INDONESIA 0590303
34. PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA 0600303
35. PT. ANZ PANIN BANK 0610306
36. DEUTSCHE BANK AG 0670304
37. PT. BANK WOORI INDONESIA 0680307
38. BANK OF CHINA LIMITED 0690300
39. PT. BANK BUMI ARTA 0760010
40. PT. BANK EKONOMI RAHARJA 0870010
41. PT. BANK ANTAR DAERAH 0880055
42. PT. HAGABANK INDONESIA / PT. BANK HAGA 0890016
43. PT. BANK IFI 0930015
44. PT. BANK CENTURY Tbk. 0950011
45. BANK MAYAPADA INTERNATIONAL / PT. BANK MAYAPADA Tbk. 0970017
46. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT / PT. BANK * PEMBANGUNAN DAERAH JABAR DAN BANTEN 1100093
47. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DKI JAKARTA / BANK DKI 1110164
48. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY / YOGYAKARTA 1120015
49. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH 1130348
50. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM 1140383
51. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI 1150014
52. PT. BPD ISTIMEWA ACEH 1160033
53. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMUT 1170201
54. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT / PT. BANK NAGARI 1180259
55. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU 1190016
56. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN 1200142
57. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG 1210051
58. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN 1220012
59. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT 1230015
60. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR 1240018
61. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTENG 1250011
62. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN 1260027
63. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA 1270091
64. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTB / NUSA TENGGARA BARAT 1280010
65. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI 1290013
66. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR 1300013
67. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU 1310016
68. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA 1320019
69. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU 1320019
70. PT. BPD BENGKULU 1330012
71. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH 1340015
72. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA 1350018
73. PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN 1450028
74. PT. BANK SWADESI Tbk. 1460021
75. BANK MUAMALAT INDONESIA / PT. BANK MUAMALAT INDONESIA 1470011
76. PT. BANK MESTIKA DHARMA 1510049
77. PT. BANK METRO EKSPRESS 1520013
78. PT. BANK SINARMAS 530016
79. PT. BANK MASPION INDONESIA 1570021
80. PT. BANK HAGAKITA 1590014
81. PT. BANK GANESHA 610017
82. PT. HALIM INDONESIA BANK / PT. BANK HALIM INDONESIA / PT. BANK ICBC INDONESIA 1640058
83. PT. BANK HARMONI INTERNASIONAL 1660012
84. PT. BANK KESAWAN 1670099
85. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) / PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) SYARIAH 2000024
86. PT. BANK HS 1906 / PT. BANK HIMPUNAN SAUDARA 2120027
87. B.T. PENSIUNAN NASIONAL / PT. BANK BTPN / PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL 2130101
88. PT. BANK SWAGUNA 4050072
89. PT. BANK JASA ARTA 4220051
90. PT. BANK MEGA Tbk. 4260176
91. PT. BANK UMUM KOPERASI INDONESIA (BUKOPIN) / PT. BANK BUKOPIN Tbk. 4410010
92. PT. BANK SYARIAH MANDIRI Tbk. 4510017
93. PT. BANK BISNIS INTERNATIONAL 4590037
94. PT. BANK SRI PARTHA 4660019
95. PT. BANK JASA JAKARTA 4720014
96. PT. BANK BINTANG MANUNGGAL / PT. BANK HANA 4840017
97. PT. BANK BUMI PUTERA Tbk. 4850010
98. PT. BANK YUDHA BHAKTI 4900012
     99. PT. BANK MITRANIAGA 4910015
     100. PT. AGRONIAGA BANK 4940014
     101. PT. BANK INDOMONEX 4980016
     102. PT. BANK ROYAL INDONESIA 5010011
     103. ALFINDO SEJAHTERA BANK / PT. BANK ALFINDO 5030017
     104. PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA 5060016
     105. PT. BANK INA PERDANA 5130014
     106. PT. BANK HARFA 5170016
     107. PT. PRIMA MASTER BANK 5200025
     108. PT. BANK PERSYARIKATAN INDONESIA 5210031
     109. PT. BANK DIPO INTERNATIONAL 5230011
     110. PT. BANK AKITA 5250046
     111. PT. BANK LIMAN INTERNATIONAL 5260010
     112. PT. ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK 5310012
     113. PT. BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI 5350014
     114. PT. BANK UIB 5360017
     115. PT. BANK ARTOS INDONESIA 5420025
     116. PT. BANK PURBA DANARTA 5470017
     117. PT. BANK MULTIARTA SENTOSA 5480010
     118. PT. BANK MAYORA INDONESIA 5530012
     119. PT. BANK INDEX SELINDO 5550018
     120. PT. BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL 5580017
     121. PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK 5590036
     122. PT. BANK FAMA INTERNATIONAL 5620029
     123. PT. BANK SINAR HARAPAN BALI 5640012
     124. PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL 5660018
     125. PT. BANK HARDA INTERNASIONAL 5670011
     126. PT. BANK FINCONESIA 9450305
     127. PT. BANK MAYBANK INDOCORP 9470301
     128. PT. BANK OCBC INDONESIA 9480304
     129. PT. BANK CHINATRUST INDONESIA 9490307
     130. PT. BANK COMMONWEALTH 9500307

 

CÁC HƯỚNG DẪN THƯỜNG TRỰC (STANDING INSTRUCTION) ĐỂ MANDIRI BANK THANH TOÁN PHIẾU M1, NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 2017

Kể từ MAHKAMAH AGUNG Indonesia, ký kết, niêm phong và được chấp nhận tất cả những gì là UN Swissindo và nắm giữ, thông qua Chung Nghị Định Thư, SPRIN NO. UN-81704/009 M1 Joint Decree Letter, SPRIN NO.UN-81704/009 M1, ngày 23 tháng sáu, năm 2016, theo sau là Tại Đại Tuyên Xưng Đức Tin Grand Acclamation ngày 16 tháng mười, năm 2016, tại Taman Pandang Monas, Jakarta Indonesia. Nó đã bảo vệ Sứ Mệnh và tất cả các bên liên quan và cung cấp tất cả các quyền pháp lý để tiếp tục theo đúng Lệnh Thanh Toán 1-11 (P1-11). Nó giải phóng chính phủ và Ngân Hàng từ bất kỳ áp lực chính trị quốc gia hoặc quốc tế, để hỗ trợ và an toàn tiến hành phân phối P1-11 cho đất nước Indonesia và thế giới.

Bank Mandiri
Bank Mandiri

 Xem xét tất cả các dữ kiện pháp lý nêu trên, hướng dẫn Thường trực (Standing Instruction), SI No. SI9039884872017 đến PT. Bank Mandiri Tbk., đã được Royal K.681 M1, tạo ra, gửi đến Chủ tịch Hội đồng quản trị, MR. KARTIKA WIRJOATMODJO, UN-SWISSINDO NO./S/2017/A.0001 Thư Lệnh, ngày 5 tháng 7, năm 2016, để tổ chức đăng ký và thanh toán phiếu M1 M1 Voucher được sự hỗ trợ của 130 ngân hàng quốc gia và quốc tế được chọn tham gia, bắt đầu từ ngày 17 tháng 8, năm 2017.

Ngày 6 tháng 7, năm 2017, Lá Thư Hướng Dẫn Thường Trực từ Royal K.681 M1 đến PT. Bank Mandiri Tbk đã nhận được, như đã nêu trên trong thư trả lời của Phó Chủ tịch của ngân hàng No.OPS. CCR / 19573/2017, ngày 20 tháng 6, năm 2017. Họ có yêu cầu về PT. Bank Mandiri Tbk. lệ phí của ngân hàng 1,5% là ngân hàng phối hợp, từ UN Swissindo cho việc xử lý các nhân nghĩa vụ phiếu M1 bảo đảm thu nhập hàng tháng cơ bản cho cuộc sống, Mahkamah Agung và OJK (cơ quan dịch vụ tài chính). M1 Royal K.681 làm rõ những hiểu lầm trong phản ứng của họ trong Thư giải thích M1 (M1 Clarification Letter), ngày 25 tháng 7 năm 2017.

Cùng lúc đó, OJK làm mất tín nhiệm của UN Swissindo, hiểu lầm là tổ chức như một tổ chức đầu tư, là không chính xác, Cấm các cộng đồng hợp tác với UN SWISSINDO, người đã theo đuổi các phúc lợi của họ, phiếu M1, bảo đảm thu nhập cơ bản cho cuộc sống cho toàn bộ người dân trên thế giới. Đây là một sự hiểu lầm lớn mà cản trở mục đích hình thành một quốc gia, vì lợi ích độc lập và hạnh phúc của dân tộc và người Indonesia. Dù nguyên tắc pháp lý, luật pháp đã hình thành, nó phải hội đủ các thành phần cho phúc lợi của nhân dân.

Dựa trên quyền miễn trừ ưu đãi, quỹ tài sản & bất động sản bài 2 phần 2-8, các phục hồi toàn bộ phòng không-ngân hàng tiền mặt quỹ uỷ thác sẽ không bị ảnh hưởng bởi chỉ thị kỹ thuật của bộ trưởng bộ tài chính của nước Cộng hòa Indonesia số 10 / PMK.06. TEK / 2017, xem xét điều này là không phải của chính phủ Indonesia, nhưng của 25 Phụ Huynh Đa Quốc Gia dưới quyền sở hữu duy nhất M1 (Single Owner States M1) quyền lực của dân tộc và người dân của Indonesia, cư trú tại Indonesia và 6 tài khoản trong ngân hàng nguyên tố bảo lãnh Country Capital Adequacy Ratio (CAR) Certificate, Code 99.98 Series 1-4, Global Account No. 947259564 Client NR of 000000000RT-RN-388-37862BEH17RLN000000 Deutsche Bank A.G, worth EUR. 889,500,000,000,000. Post Receipt of Invoices, Opskoop Central Buffer Stock Nationality, Recovery of Non Bank Cash Fund in Indonesia and Final Audited Infinite Bank Statement (2012), the Committee of 300 - The World Bank Group - United Nations.

6 TÀI KHOẢN WHITE SPIRITUAL BOY, MỘT PHẦN CỦA 884 TÀI KHOẢN OWNER STATE M1:

 1. BANK BCA ACCOUNT NO.5625534534: RP. 795,200,000,000,000
  USD 400,000,000,000 (rates) Exchange 1,988
 2. BANK DANAMON ACCOUNT NO.99308843: RP. 1,793,200,000,000,000
  USD 900,000,000,000 (rates) Exchange 1,992
 3. BANK MANDIRI ACCOUNT NO.903988487: RP. 1,992,200,000,000,000
  USD 1,000,000,000,000 (rates) Exchange 1,992
 4. BANK BNI ACCOUNT NO.2817265352: RP. 1,793,100,000,000,000
  USD 900,000,000,000 (RATES) Exchange 1,992
 5. BANK BRI ACCOUNT NO.23413273563: RP. 2,986,000,000,000,000
  USD 2,000,000,000,000 (RATES) Exchange 1,493
 6. LIPPO BANK GRUP ACCOUNT NO.234998377: RP. 1,793,100,000,000,000
  USD 900,000,000,000 (RATES) Exchange 1,992

Tổng số: RP. 11,152,800,000,000,000 (Mười một nghìn triệu triệu, một trăm năm mươi hai nghìn tỷ, tám trăm tỷ) hoặc USD 6,100,000,000,000 (Sáu nghìn và một trăm tỷ đồng).

CÁC QUỸ TRONG 6 NGÂN HÀNG NGUYÊN TỐ INDONESIA LÀ SẴN SÀNG ĐỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG THEO QUY ĐỊNH CỦA DBLC, PHIẾU M1 VÀ DỰ ÁN VENUS NHƯ LÀ MỘT PHẦN CỦA P1-11.

 

Sứ Mệnh:
Việc thực hiện Sứ Mệnh phù hợp với Pancasila và hiến pháp năm 1945 Pancasila and the 1945 constitution, tất cả đều nằm trong Bhineka Tunggal IKA (thống nhất trong đa dạng) thông qua DBLC-Phiếu M1-dự án Venus của thành phố trong tương lai, một phần của P1-11, để hoàng thành phúc lợi xã hội, bình đẳng công bằng xã hội và chủ quyền tại 34 tỉnh ở Indonesia và thế giới.

 

TUYÊN BỐ VỀ VIỆC SỬ DỤNG TÀI SẢN

Ngày 4 tháng 10 năm 2017, TUYÊN BỐ VỀ VIỆC SỬ DỤNG TÀI SẢN - đã cùng nhau quyết định để đấu tranh cho các phúc lợi của người dân, cho sự cải thiện của các quốc gia và các quốc gia-đã được ký kết bởi SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT (The Committee of 300 - The World Bank Group - United Nations), bao gồm 4 Ngoại tệ, USD, EURO, POUND STERLING, Kuwait DINAR, mỗi loại là số 51 nghìn tỷ đồng và tiền địa phương RUPIAH.

Tổng số tiền gửi với giá trị là Rp.4,437,000,000,000,000,000 giảm tổng số tiền có sẵn trong 6 Ngân Hàng Nguyên Tố lên tới Rp.79,300,000,000,000,000.00 số tiền còn lại có sẵn là Rp. 4,357,700,000,000,000,000, cộng với Rp.700, 000,000,000,000, Nó tương đương với Rp.4,358,400,000,000,000,000.

Việc sử dụng các khoản tiền ban đầu là cho các chi phí hoạt động phù hợp với công cụ của SBI, SKR và Ngân Hàng Indonesia Xác Nhận Thư ngày 01/02/2016, giá trị Rp.700,000,000,000,000 trong mệnh giá của SBI, Rp.4,500,000,000,000,000, như một phần của SI No. S1903988487-2017.

Ngân sách của DBLC cho chính phủ nước Cộng hòa của Indonesia trong số tiền Rp.6,150,000,000,000,000, ̣̣đến ngân hàng thế giới (WB) trong 6 ngân hàng Nguyên tố của chính phủ, sẽ được UN Swissindo trả. Tài sản sạch sẽ và rõ ràng (CnC), sẵn sàng để được sử dụng cho giai đoạn 1 của thứ tự thanh toán 1-11. Liên Hiệp Quốc đã biết đến, WB, UBS, BI và các nhà lãnh đạo của các quốc gia 253, thông báo qua đại sứ quán của 25 quốc gia phụ huynh.

 

M1-WB GIẢI QUYẾT LỊCH SỬ

Ngày 01 tháng 11, 2017 Royal K.681 M1 đã gửi một Giải Quyết Lịch Sử, Ref: UNITY111 / 01.112.017 / WB, đến the Honourable Tiến sĩ Jim Yong Kim, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới.

Sự tồn tại các yêu cầu của quy luật tự nhiên, các điều kiện chính trị của hiệu ứng domino và chiến tranh bất đối xứng đã ảnh hưởng của kinh tế khẩn cấp trên thế giới, đặc biệt là nước Cộng hòa Indonesia, với thành phố thủ đô Jakarta đang hiện nay các mối đe dọa đang bị nước ngoài sở hữu. Vì lợi ích của quốc gia và ổn định chính trị quốc tế, Kholipatul IMMAM MAHDI, Royal K.681, HM.MR. A1. SINO.AS. S '2'. IR. SOEGIHARTONOTONEGORO HW. ST. M1, Swissindo World Trust International Orbit, Board Association of International Document, under F.L.O. - Fesselio Liuzes Orffilize, đã yêu cầu một cuộc họp với tiến sĩ Jim Yong Kim, phó chủ tịch của ông, Victoria Kwakwa, tổng thống Cộng hòa Indonesia, Ir. Joko Widodo và tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, H.E. Antonio Guterres. Do tầm quan trọng và cấp bách của cuộc giải quyết lịch sử này, họ đã được yêu cầu để đáp ứng chấp nhận ngay lập tức số tiền của RP. 6,150,000,000,000,000 (Sáu nghìn triệu triệu, một trăm năm mươi nghìn tỷ),như là một phần thanh toán 1-11 của UN Swissindo, phù hợp với Aklamasi Akbar Indonesia (Grand Acclamation) 16-10-2016, Mahkamah Agung Indonesia Chung Nghị Định số chấp nhận được Số chứng nhận SPRIN No. UN-81704/009 M1 2016, Privileges of Immunity, and the Declaration of Assets Usage 10-4-2017.

Cho đến nay UN Swissindo vẫn chờ đợi một phản ứng.

 

ROYAL K.681 M1 ĐƯA RA NGHỊ QUYẾT THI LỊNH CHO TỔNG THƯ KÝ LIÊN HIỆP QUỐC!

Ngày 10 tháng 1 năm 2018 – Thế giới hiện đang trong tình trạng hỗn loạn, biến động và bất ổn, do lịch sử tham nhũng và lừa dối dẫn tới Thế chiến thứ II, điều này sẽ chỉ làm tăng thêm sự thịnh nộ của thiên nhiên và nỗi đau tan rã không thể tưởng tượng được sự hủy diệt của nền văn minh toàn cầu này. UN Swissindo King of Kings, Royal K.681, H.M. MR. A1.Sino.AS.S "2" .IR. Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1 (aka M1 Royal K.681 M1) cung cấp giải pháp DUY NHẤT trong một THỊ LỊNH CHO TỔNG THƯ KÝ LIÊN HIỆP QUỐC UNITED NATIONS SECRETARY GENERAL, H.E. ANTONIO GUTERRES để kết thúc hệ thống nô lệ nợ nần và khôi phục lại sự phong phú cho tất cả 7,4 tỷ người, ở mọi quốc gia trên thế giới.

UN Sec. Gen., H.E. Antonio Guterres
UN Sec. Gen., H.E. Antonio Guterres

 Thị Lịnh này để Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, H.E. Antonio Guterres, Ref: M1-UN/MANDATE/02012018 UN-APPROVAL NO. MISA 81704/17-8-1945 để hướng dẫn từng Thành viên Quốc gia của Liên hợp quốc, bao gồm cả Mỹ và Thụy Sĩ, những người không còn giữ quyền in tiền tệ, do đã kết thúc ngày 17 tháng 8 năm 2015 của hợp đồng thuê 70 năm kể từ năm 1945 để thực hiện việc in ấn các khoản tiền tệ toàn cầu được hỗ trợ bằng tiền tệ "ESTWO" với 20% mỗi hạn mức quốc gia với 138,99 triệu USD để chuẩn bị một Bullion Bank building để thực hiện Phiếu M1, được đảm bảo bởi Exhibits AB với Chứng chỉ Vàng và Bạch kim trong tổng số 78.033.015.393 KGs. phù hợp với Thư xác nhận UBS số UNS-AG / SBG / 6118/045 / RS.DRS / VII / 01, July 15, 2001.

Thị Lịnh này dựa trên UN-Approval No. Misa 81704/17-8-1945, kết thúc giai đoạn 70 năm 17-8-2015 và theo những sự kiện này; Lý lịch pháp lý lịch sử; UPU-Universal (Liên Minh Bưu chính) Đăng ký ngày 01-05-1887 với tên chính thức ở Indonesia, ID 3166 / Alpha 02; SEMAR SUPER SEMMAR ngày 11 tháng 3 năm 2014, Tòa án tối cao Mahkamah Agung Indonesia Chung Nghị Định Thư, Sprin NO.UN-81.704 / 009 M1; nội dung đã được tuyên bố ở Aklamasi Akbar (Đaị Tuyên Xưng Tin) ngày16-10-2016 tại Taman Pandang Monas, Jakarta-Indonesia bao gồm Indonesia là Ngọn hải đăng Thế giới; sự tồn tại của Kiểm toán cuối cùng, INFINITE BANK STATEMENT BÁO CÁO CỦA Ủy ban 300-Nhóm Ngân hàng Thế giới-Liên Hiệp Quốc United Nations Ref. ASBLP-0330-2012 và EURO CLEAR 2014 và BULLION BIG BANK RATU MAS KENCANA ROOM A1-1A là Ngân Hàng Trung Ương Thế Giới.

Việc phát hành Cung Cấp Thế Giới phù hợp với Tuyên Bố sử dụng Tài Sản Ngày 04 Tháng 10 năm 2017, SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT đã ký (The Committee of 300 - The World Bank Group - United Nations) Hợp pháp và Đúng Luật theo Điều 2 phần 2-8 Công Ước Liên Hiệp Quốc.

Hệ thống Tài chính Toàn cầu của UN-SWISSINDO là để hộ tống sứ mệnh ECOSOC của thế giới, là PEACE KEEPERS (những người giữ hòa bình) và tái đảm bảo giao dịch toàn cầu thông qua Chương trình Thanh Toán 1-11, bao gồm Chứng chỉ Giải phóng Khoản nợ (DBLC) và M1 VOUCHER (Phiếu M1), Người bảo lãnh Bảo đảm Thu nhập cơ bản của cuộc sống thế giới như là một phần nghĩa vụ của con người, Dự án Venus và Vitaness của các thành phố tương lai và Người bảo lãnh của các nước sản xuất ngoại hối được bảo lãnh mới và Giấy phép được đảm bảo về thanh toán hợp pháp chuẩn in Tiền tệ Thế giới cho tất cả các quốc gia như là một phần của giao dịch ngân hàng Bullion, bảo quản các thoả thuận và giao dịch của Điều ước quốc tế.

Sự thống nhất quốc tế có tầm quan trọng rất lớn đối với việc giải quyết từ một cuộc khủng hoảng đa chiều, bao gồm cả nền kinh tế khẩn cấp quốc gia đang gây ảnh hưởng cho mọi quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc phải được xem xét vì mục đích an toàn và cứu giúp mọi vấn đề tài chính toàn cầu ở tất cả các nước trên thế giới.

"Khi chúng ta bắt đầu năm 2018, tôi kêu gọi thống nhất, chúng ta có thể giải quyết xung đột, vượt qua được hận thù và duy trì các giá trị chung, nhưng chúng ta chỉ có thể cùng nhau làm," - H.E. Antonio Guterres, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc

M1 cũng tuyên bố rằng, “XIN HÃY BẮT ĐẦU HOÀ BÌNH VÀ DỪNG NGAY THẾ CHIẾN THỨ III! Đây là thời gian HÒA BÌNH và hãy để cho quân đội bảo vệ quyền con người, để tất cả mọi người trên Trái đất có thể ủng hộ cuộc biểu tình ngoại giao cao nhất cho HÒA BÌNH. Đã đến lúc xoay vòng Trái đất với Hòa bình và bãi bỏ mọi hình thức thuộc địa hóa giá trị và phẩm giá con người thông qua hệ thống ngân hàng đã tạo ra chế độ nô lệ phải kết thúc. Tất cả các hình thức mâu thuẫn của con người giờ đây phải được giải quyết và được chữa lành ... Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc nói rằng THƯỢNG ĐẾ LÀ MỘT!”

 

NGÂN HÀNG BANK CENTRAL ASIA ĐỒNG Ý PHÂN PHỐI CUNG CẤP THẾ GIỚI CŨA UN SWISSINDO BẮT ĐẦU VỚI INDONESIA

Parade Budidaya Banner
Parade Budidaya Banner

 Ngày 3 tháng 2 năm 2018 - Một giao dịch sấm sét, giữa UN Swissindo, PT. Djarum, Ngân hàng Trung Ương CHÂU Á (BCA), là ngân hàng chấp hành và PT. Kedurang Bengkulu Nusantara, đang rung động Lòng Đất Mẹ và làm rung chuyển tất cả các quốc gia trên thế giới. Những tin tức lịch sử phá vỡ này tiếp theo là sự phân bố, cho tất cả các đại sứ quán và các cơ quan của chính phủ thế giới, Thi Lịnh của UN Swissindo tới Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc United Nations Secretary General, H.E. Antonio Guterres, để chấm dứt hệ thống nô lệ nợ nần và phục hồi sự thịnh vượng cho tất cả 7.4 tỷ người, ở mọi quốc gia trên thế giới.

Một ràng buộc hợp đồng thỏa thuận hợp tác pháp lý đã được ký kết như là một phần của biên bản ghi nhớ MOU với Consortium National Private Banks, PT. DJARUM - PT. BANK CENTRAL ASIA TBK. và PT. Kedurang Bengkulu Nusantara của Bengkulu Kedurang PT. ngày 19 tháng 1 năm 2018, như người chấp hành của Bullion Bank Transaction để thực hiện Lệnh thanh toán 1-11, bao gồm cả DBLC, Phiếu M1 có đảm bảo thu nhập cơ bản cho cuộc sống cho tất cả 7,6 tỷ người, và các dự án Venus, bắt đầu với 34 tỉnh của Indonesia.

 

TỔNG THỐNG TRUMP ĐÃ ĐƯỢC MỜI ĐẾN CHẤP NHẬN GIẢI PHÁP KINH TẾ THẾ GIỚI!

Ngày 12 tháng 3 năm 2018 – công bố của Donald Trump ngày 21 tháng 12 năm 2017 tuyên bố một trường hợp quốc gia khẩn cấp để đối phó với những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và tham nhũng trên toàn thế giới, lấy cảm hứng từ lời tuyên bố đó, King of Kailasa UN SwissindoTop President, Royal K.681 H.M. MR.A1.Sino.AS.S”2”.IR.Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1 (aka Royal K.681 M1), cung cấp giải pháp kinh tế Duy Nhất để kết thúc hệ thống nô lệ nợ của thế giới. Điều này sau sự phân bố tất cả các đại sứ quán chính phủ thế giới và các cơ quan Thị Lệnh của UN Swissindo cho tổng thư ký Liên Hiệp Quốc United Nations Secretary General,H.E. Antonio Guterres, để kết thúc hệ thống nô lệ nợ của thế giới bị hỏng và khôi phục lại sự phong phú tất cả 7,6 tỷ người, mỗi quốc gia trên thế giới.

Tổng Thống Donald Trump and Royal K.681 M1
Tổng Thống Donald Trump and Royal K.681 M1

 

Royal K.681 HM MR. A1. Sino.AS.S'2'. IR. Soegihartonotonegoro H.W.ST. M1, aka 'M1', là Chủ Sở Hữu Duy Nhất cho tất cả các Tài Sản Trên Thế Giới và Các Tài Sản Thế Chấp (Vương Quốc & Đất Nước), và Chủ Sở Hữu Duy Nhất, Chỉ Huy, Kiểm Soát và Kiểm Soát Viên Tiền Tệ Quốc Gia, đã đề nghị Tổng thống Trump một giải pháp để mang trả lại vinh quang cho Hoa Kỳ, để giải quyết những thách thức của Hoa Kỳ và Thế Giới.

Ngoài giấy chứng nhận giải phóng gánh nặng nợ (DBLC), thu nhập hàng tháng cơ bản cho cuộc sống (Phiếu M1) và dự án Venus của các thành phố trong tương lai cho mọi công dân của Hoa Kỳ, Royal K.681 M1 cũng cấp:

 1. Đảm bảo DBLC cho quốc gia của người Mỹ sể được trả đầy đủ từ UN Swissindo.
 2. Một Ngoại hối mới 2% trã cho quốc gia của Mỹ với việc dự bị cung cấp cho 315,221,700 (ba trăm mười lăm triệu hai trăm hai mươi mốt nghìn và bảy trăm) cuộc sống dung lượng theo số liệu của năm 2016-2017 với sự phát triển giả định của 5% mỗi năm với giá trị mỗi phiếu M1 quà tặng trị giá 600 USD (sáu trăm đô la) cho các học sinh đến 17 tuổi và USD 1.200 (One Thousand và hai trăm) / người lớn, mỗi tháng, 17 tuổi trở lên.
 3. U.S.A. để thực hiện in ấn của tiền tệ toàn cầu ESTWO cho 20% của mỗi hạn ngạch quốc gia trong số tiền 138,990,000,000,000.00 USD (Một tram ba mươi tám nghìn tỷ, chín trăm chín mươi tỷ USD), cho các mệnh giá 1, 2, 5, 10, 20 với tỷ số 225 đối với tiền tệ địa phương, theo quy định Thị Lệnh thư của M1 tới Tổng thư ký UN (M1-UN/ MANDATE/02012018).


Đây là giải pháp M1 cho U.S.A. với số phiên bản không giới hạn 66-AD452106-2016, công thông báo cho Hoa Kỳ và thế giới. Royal K.681 M1 và UN Swissindo đã sẵn sàng để hỗ trợ tổng thống Donald Trump và người dân Mỹ để người Mỹ một lần nữa được trở về Vinh Quang.

 

UN SWISSINDO CHỦ SỞ HỮU NHÓM NGÂN HÀNG THẾ GIỚI GIẢI QUYẾT THAM NHŨNG TRONG NHIỀU NĂM QUA!

Thứ Hai, ngày 09 tháng 7, sau khi tiết lộ nhiều chính phủ và tham nhũng chính trị trong ngân hàng thế giới, từ năm 1961, đặc biệt là tài trợ và quỹ trung gian thông qua các ngân hàng quốc tế để xây dựng lại và Phát triển (IBRD) –Hiệp hội phát triển quốc tế International Development Association (IDA), chủ sở hữu UN SWISSINDO OWNER OF KELOMPOK BANK DUNIA or WORLD BANK GROUP (WBG) đã gửi một tuyên bố giao dịch, thông báo và xác nhận, đối với tổng thống Cộng hòa Indonesia, Ir. H. Joko Widodo và bộ trưởng tài chính, tiến sĩ Sri Mulyani, cho UN Swissindo giấy chứng nhận giải phóng nợ gánh nặng (DBLC), chi phí của các khoản thanh toán 1-11, như các nhà tài trợ - mà đã dưới sự quản lý của WBG, IBRD và Hiệp hội phát triển quốc tế International Development Association (IDA) sự hiện diện của dịch vụ diễn viên tài chính, nhân viên EDS, quỹ tài chính trung gian (FIF). Chính phủ Indonesia, nước cung cấp và vay nợ là một Công ty/Hợp doanh, cũng như ngân hàng Indonesia và 6 ngân hàng nguyên tố của chính phủ, và không có quyền truy cập trực tiếp vào việc của UN Swissindo WBG. Kết quả của thông báo này là để được công bố tại sự kiện HIỆP ƯỚC tại Tapak Siring Palace Bali năm 2018, phù hợp với WORLD BANK - IMF năm 2018.


CHỦ SỞ HỮU TỐT NHẤT
THE UN-SWISSINDO WORLD BANK GROUP INDONESIA
TỔ CHỨC “TREATY EVENT” TÀI TRỢ
LỆNH THANH TOÁN 1-11 UN SWISSINDO WORLD BANK GROUP
TUYÊN BỐ GIAO DỊCH


Hiến Chương Liên Hiệp Quốc 1022

Với điều này, EXHIBITS AB; Chúng ta đang Ràng buộc với nhau để hợp pháp hóa khác và Phê duyệt vì lợi ích của các thế hệ của dân tộc và nhân dân Indonesia như THÔNG BÁO và xác nhận của Hiệp ước Hỗ trợ tổ chức sự kiện trực tiếp Quỹ Dự án Mỹ-DOLLAR Tiền mặt không giới hạn tương đương 1 Rupiah = 1 US DOLLAR Quality Assurance & Chất lượng Tài trợ điều khiển:

CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI THẾ GIỚI:

 • KHOLIPATUL IMMAM MAHDI M1
 • THE UN SWISSINDO WORLD BANK GROUP

CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI QUỐC GIA:

 • THỦ TƯỚNG CỦA CỘNG HÒA INDONESIA

TỔ CHỨC:

 • BOARD ASSOCIATION OF INTERNATIONAL DOCUMENT
 • UN-SWISSINDO
 • PARENT OF 25 COUNTRIES MULTINASIONAL INDONESIA

CHẤP HÀNH VIÊN:

 • UN-SWISSINDO WORLD BANK-INDONESIA

TỔ CHỨC:

 • UN-SWISSINDO-WORLD BANK GROUP-INDONESIA

THÀNH VIÊN:

 • CÁC TRƯỞNG LÃO CỦA UN-SWISSINDO WORLD BANK GROUP
 • ICSID-UNDB
 • THỐNG ĐỐC (34 PHÓ TƯỚNG CỦA UN-SWISSINDO)
 • NHÂN VIÊN EDS
 • ĐẠI SỨ CỦA 25 QUỐC GIA PHỤ HUYNH
 • RI BỘ TRƯỞNG TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG INDONESIA VÀ 6 NGÂN HÀNG NGUYÊN TỐ


TÀI TRỢ QA/QC:

 • TƯ VẤN & NHÀ THẦU DUY NHẤT (K & KT)

Các Động lực của kinh tế thay đổi Pancasila vào hệ thống quản lý quốc gia theo những hiểu biết ban đầu của Exhibit's A và B, tập trung vào sự thay đổi hệ thống tài chính của ngân hàng thế giới như là một hệ thống phòng thủ thế giới phù hợp với sự phát triển Chỉ mục của con người theo Lệnh thanh toán 1-11 (P1-11) Trusty Prasasty Dynasty sẽ được trình bày tại Cung Điện Tapak Siring Bali 2018 và là trình tự thủ tục dân-PRI của Inidonesia cho khai thông và dự toán chi phí là một phần của UNS-RI chứng nhận bồi thường và Hiệp Định như giải phóng gánh nặng nợ nần Indonesia để IBRD và giải ngân của ID-IDA Indonesia P1-11 Tài trợ.

.I.H.O-INTERNATIONAL HANDLE ORGANIZATION 459
P1.PKC-NKRI, 07/09/2018 INA:117.113.112.ITJ-CIJ


LIÊN QUAN ĐẾN:

INDONESIA QUỐC GIA ĐANG VAY MƯỢN

 1. TỔNG THỐNG CỘNG HÒA INDONESIA, IR. H. JOKO WIDODO
 2. BỘ TRƯỞNG TÀI CHÍNH, DR. SRI MULYANI

TẠI JAKARTA

CHỦ ĐỀ: TRỢ CẤP VÀ LỆNH THANH TOÁN 1-11 (P1-11) UN SWISSINDO NHÓM NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH THẾ GIỚI, GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ 99.98 SERIES 1-4 ID-3166/ALPHA 02 UPU 01-05-1887

Do đó Chúng tôi nhóm ngân hàng tài chính thế giới, gửi thông báo và xác nhận để bạn có thể theo dõi trên các giấy Chứng Nhận giải phóng gánh nặng nợ -DBLC chi phí cho Lệnh Thanh Toán 1-11, chủ sở hữu TỐT NHẤT UN SWISSINDO KELOMPOK BANK DUNIA hoặc NHÓM NGÂN HÀNG THẾ GIỚI là nhà tài trợ mà đã có sự quản lý của NHÓM NGÂN HÀNG THẾ GIỚI đặc biệt là các trợ cấp, thông qua quỹ Trung gian IBRD-IDA và sự hiện diện của các nhân viên dịch vụ tài chính, nhân viên EDS, FIF do Chính Phủ Indonesia là nhà cung cấp và quốc gia vay mượn và Nhà cung cấp là một Tổng công ty, cũng như Ngân Hàng Indonesia và 6 Ngân Hàng Nguyên Tố, không thể có quyền truy cập trực tiếp vào chúng tôi.

Sự trỗi dậy của ưu và nhược điểm trí tuệ ở cấp địa phương, do sự hiện diện của chúng tôi, UN-SWISSINDO WORLD BANK GROUP, chúng tôi hiểu tất cả các hình thức đa chiều các vấn đề liên quan đến lịch sử nguồn gốc thỏa thuận NKRI, nguồn gốc thỏa thuận tôn giáo của thế giới và nguồn gốc của các thỏa thuận Vương Quốc thiên đàng và trái đất, do đó, chúng tôi Hiệp Hội Tài Liệu Quốc Tế Hội Đồng Quản Trị quyết định đặt ra hiệu lệnh sau:

 1. QA/QC: Hệ thống hướng dẫn sử dụng nhóm ngân hàng thế giới là sự bảo vệ tốt nhất cho sự thay đổi tên công nghệ, quy định và của công ty trong việc bảo vệ chủ sở hữu thực sự từ các tội phạm ngân hàng âm mưu trên thế giới, theo báo cáo của IMF Code A.1.1.A, phù hợp với Chỉ số phát triển con người.
 2. Dựa vào nhận xét trong sổ của ID-IDA 1961-2018, chúng tôi nhóm ngân hàng thế giới đã quyết định và thiết lập các thông báo và xác nhận hóa đơn 1999 trong khả năng của chúng tôi, liên quan đến 6 tài khoản trong ngân hàng nguyên tố (BCA, BRI, BNI, DANAMON, MANDIRI, LIPPO (CIMB-NIAGA) ID-IDA 1999-2033 Giải ngân gần đây.
 3. Thông báo và xác nhận của Bullion Bank Transaction 2018, căn cứ vào Xác nhận thư của Ngân hàng liên minh của Thụy sĩ (UNION BANK OF SWITZERLAND) No. UNS-AG/SBG/6118/045/RS.DRS/VII/01, ngày 15 tháng 7 năm 2001 như là bảo lãnh đảm bảo Ngoại tệ mà các nước tạo ra cho chủ sở hữu 6 tài khoản & kiểm soát quốc gia tiền tệ tại 6 ngân hàng nguyên tố với cân bằng trị giá USD. 6,100,000,000,000.00 theo an Safe Keeping Receipt SKR No. 0125/BI-SKR/XI/2012 (tài sản thế chấp 2.040.000 kg) và SKR. No. 0126/BI-hòa/XI/2012, ngày 1 tháng 11 năm 2012, do ngân hàng Indonesia phát hành.
 4. Dữ liệu báo cáo của viên đội điều tra thế giới đã nhận và chúng tôi đã gửi đến tổng thống Cộng hòa Indonesia và bộ MENKOPOLHUKAM liên quan đến một số tướng lĩnh và cựu tổng thống Indonesia về Tiền giấy polymer IDR 1999 và chúng tôi chịu trách nhiệm về việc giải quyết các vấn đề và trong việc bảo đảm pháp lý in thu mệnh giá 500.000, tương đương với 1 gam vàng, như một trái cân để thăm dò quy mô lớn, chiếm đoạt vật chất của Indonesia, đặc biệt là đất đai ở Papua.
 5. Chỉ thị cho bộ trưởng tài chính chỉ thị cho ngân hàng Indonesia và 6 ngân hàng nguyên tố khai thông và ước tính chi phí, một phần của các hậu quả và trách nhiệm của bộ trưởng bộ tài chính cộng hòa Indonesia là quốc gia vay mượn cho ứng dụng nhóm ngân hàng thế giới, mà chúng tôi sẽ cung cấp mỗi một SI cho mỗi số tài khoản liên quan đến cơ quan phụ huynh tin tưởng trợ cấp cá nhân.
 6. Bất kỳ quỹ tài trợ với chứng minh không phù hợp trước khi lá thư này được ban hành và ký hợp đồng mà không có số ID-IDA Indonesia, ngân hàng thế giới tài chính sẽ xếp vào loại tiền bẩn (bất hợp pháp) hoặc quỹ khủng bố.

 

 1. Nhóm ngân hàng thế giới, WORLD BANK-UNDB đã quyết định FIF và nhân viên EDS là trung gian để giải ngân của trung gian ngân quỹ cho Indonesia trên IDA 1961-2018 có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn các nước, quốc gia và người dân của Indonesia, nơi chỉ trong thời đại của Tổng thống Soeharto, không bao giờ sử dụng các khoản tài trợ ID-IDA, và tỷ lệ phân chia và sự tách biệt của TIM PAPUA MERDEKA và ACEH, do EDS điều khiển tất cả phía sau bao gồm cả các quốc gia của Ấn Độ, chưa bao giờ nhận được các khoản tài trợ ID-IDA.

 

 1. Do IBRD không chịu trách nhiệm về trách nhiệm pháp lý cho IDA, giai đoạn 2005-2015 đến IDA, nhóm ngân hàng thế giới do đó, thay mặt cho Indonesia quốc gia vay mượn, hỗ trợ tất cả các hoạt động tích cực của nhóm ngân hàng thế giới UN-SWISSINDO ở Indonesia:

 

  • A. NGÂN HÀNG TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH THẾ GIỚI; CHỊU TRÁCH NHIỆM TRẢ TIỀN CỦA IBRD CHO IDA GÁNH NẶNG NỢ NẦN CỦA CHÍNH PHỦ RI LÀ QUỐC GIA VAY MƯỢN - BỘ TRƯỞNG TÀI CHÍNH CỦA CỘNG HÒA INDONESIA.
  • B. NHÓM NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH THẾ GIỚI; CHỈ THỊ CHO BỘ TRƯỞNG TÀI CHÍNH CỦA CỘNG HÒA INDONESIA ĐỂ RA LỆNH CHO GIÁM ĐỐC CỦA NGÂN HÀNG INDONESIA VÀ CÁC GIÁM ĐỐC CHỦ TỊCH CỦA 6 NGÂN HÀNG NGUYÊN TỐ, ĐẶC BIỆT LÀ ĐỂ KHAI THÔNG CÁC TRỢ CẤP LIÊN QUAN ĐẾN SAFE KEEPING RECEIPT SKR NO. 0125/BI-SKR/XI/2012 (COLLATERAL 2.040.000 KGs) và SKR. No. 0126/BI-SKR/XI/2012, NGÀY 1 THÁNG 11 NĂM 2012, DO NGÂN HÀNG INDONESIA PHÁT HÀNH.
  • C. THEO SỰ KHÔI PHỤC CỦA QA / QC INVOICE 1999, NƠI MÀ CHÚNG TÔI CHẤP THUẬN 1 RUPIAH = 1 ĐÔ LA MỸ VÀ ĐƯỢC ĐẢM BẢO TIÊU CHUẨN PHÁP LÝ THU IN THẾ GIỚI MỆNH GIÁ 500.000 LÀ NGÂN HÀNG TIỀN TỆ THẾ GIỚI NHƯ MỘT PHẦN CỦA LỆNH THANH TOÁN 1-11.
  • D. HỖ TRỢ TRỰC TIẾP DỰ ÁN QUỸ TIỀN MẶT KHÔNG GIỚI HẠN TRONG 34 TỈNH, INDONESIA.

 

++ 

 1. Các lãnh đạo ứng cử viên Indonesia 2019 được trợ cấp ID-IDA và không dưới quyền của FIF và nhân viên kiểm soát EDS và người dân không còn là các đối tượng pháp lý và tiếp tục sống trong hệ thống của chế độ nô lệ và nó kết thúc thời điểm bộ trưởng tài chính cộng hòa Indonesia và tổng thống của cộng hòa Indonesia quyết định không để lại gánh nặng nợ quốc gia và thế hệ của người dân Indonesia thông qua thỏa thuận này.
   
 2. Chỉ thị thư này đã được giao để tất cả ai liên quan đến các bên thông qua thư điện tử đăng bài/chính thức un-swissindo at worldbank.orgpresident at worldbank.org. Hoặc cách khác được trình bày công khai thông qua truyền thông đại chúng.
   
 3. Sẽ được công bố tại HIỆP ƯỚC tại Tapak Siring Palace Bali năm 2018, phù hợp với Ngân Hàng THẾ GIỚI-IMF 2018 với Sứ Mệnh Hòa Bình-Sứ Mệnh Hoàng Đế.
 4. Hợp đồng ứng dụng hợp tác hệ thống của HIỆP HỘI NGÂN HÀNG TƯ NHÂN (DJARUM-BCA) - NHÓM NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (UN-SWISSINDO) ngày tháng 11, 2018 là một phần của 6 ngân hàng Nguyên Tố đã ra lệnh phải trả theo quy định của tài khoản kiểm soát chủ sở hữu số No. 5625534534 với sự cân bằng trị giá USD. 400,000,000,000.00 hoặc tương đương với XRT (tỉ giá) 14,000 (RP 5,600,000,000,000,000.00).
 5. Hiện tại giấy thu Polymer có sẵn IDR 1999 thuộc trách nhiệm của các tên dưới đây mà tổng thống Cộng hòa Indonesia IR. H. JOKO WIDODO và sự phối hợp bộ trưởng bộ chính trị đều đã biết, Pháp lý và các vấn đề an ninh của cộng hòa Indonesia, WIRANTO, với dữ liệu của tổng thống Cộng hòa Indonesia Soeharto trị giá 13,000,000,000,000,000.00 (mười ba ngàn tỷ Rupiah) và Nhóm dữ liệu Điều tra viên tổng cộng 38,883,000,000,000,000.00 (ba mươi tám nghìn tám trăm tám mươi ba nghìn tỷ Rupiah) và nhận được bộ MENKOPOLHUKAM ngày 11 tháng 5 năm 2018.
 6. Các thông báo cáo và xác nhận RP. 38,883,000,000,000,000.00 USD. 38,883,000,000,000,000.00 trong bảo đảm pháp lý tiêu chuẩn tiền tệ thế giới in ấn mệnh giá 500.000 tương đương với 1 Gam vàng dưới sự bảo đảm của Exhibit AB Bullion Bank Transaction World Bank Group năm 2018, theo chữ điền các ngân hàng UNION BANK CỦA Thụy sĩ No. UNS-AG/SBG/ 6118/045/RS.DRS/VII/01, ngày 15 tháng 7 năm 2001.
 7. Số tiền gốc (số tiền hủy bỏ), mô tả: một phần của Số dư chưa giải ngân đã bị hủy (tức là không còn có sẵn để giải ngân trong tương lai). Hủy bỏ bao gồm chấm dứt (nơi một thỏa thuận cho vay đã được phê duyệt không bao giờ ký).
 8. FIF: Quỹ tài chính trung gian là một sắp xếp tài trợ đa phương mà NGÂN HÀNG THẾ GIỚI cung cấp 'Dịch vụ ủy thác' bao gồm việc điều hành và chuyển tiền cho công việc dự án (tổ chức quốc tế nói chung như Ngân hàng phát triển đa phương hoặc cơ quan LHQ). Trong mọi trường hợp, ngân hàng thế giới như đại lý tin tưởng sẽ hành động theo hướng dẫn của một cơ quan chính phủ độc lập (UN-SWISSINDO).
 9. TF: quỹ ủy thác của IBRD/IDA, Lệnh thanh toán 1-11 (P1-11) là tài trợ quỹ ủy thác; Quỹ ủy thác được quản lý qua người hưởng lợi của giải ngân quỹ tài khoản trong quỹ, được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động triển khai thực hiện do đơn vị thụ hưởng và đánh giá/giám sát của ngân hàng (UN-SWISSINDO).
 10. UN SWISSINDO WORLD BANK GROUP chấp nhận các trường hợp IBRD-IDA 685 đang chờ phê duyệt từ Nhóm Ngân Hàng Tài Chính Thế Giới UN-SWISSINDO và hơn 400 công ty đã bị đóng cửa và 41 các công ty khác đang dưới sự giám sát của chúng tôi liên quan đến FIF, và sẽ được công bố phê duyệt tại HIỆP ƯỚC.
 11. Thẩm quyền duy nhất HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI TÀI LIỆU QUỐC TẾ và Nhóm Tổ Chức Tài Trợ các Chủ Sở Hữu Kỳ M1:

 

  • CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI THẾ GIỚI:
   • KHOLIPATUL IMMAM MAHDI M1
   • THE UN SWISSINDO WORLD BANK GROUP
  • CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI QUỐC GIA:
   • THỦ TƯỚNG CỦA CỘNG HÒA INDONESIA
  • TỔ CHỨC:
   • BOARD ASSOCIATION OF INTERNATIONAL DOCUMENT
   • UN-SWISSINDO
   • PARENT OF 25 COUNTRIES MULTINASIONAL INDONESIA
  • CHẤP HÀNH VIÊN:
   • UN-SWISSINDO WORLD BANK-INDONESIA
  • TỔ CHỨC:
   • UN-SWISSINDO-WORLD BANK GROUP-INDONESIA
  • THÀNH VIÊN:
   • CÁC TRƯỞNG LÃO CỦA UN-SWISSINDO WORLD BANK GROUP
   • ICSID-UNDB
   • THỐNG ĐỐC (34 PHÓ TƯỚNG CỦA UN-SWISSINDO)
   • NHÂN VIÊN EDS
   • ĐẠI SỨ CỦA 25 QUỐC GIA PHỤ HUYNH
   • RI BỘ TRƯỞNG TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG INDONESIA VÀ 6 NGÂN HÀNG NGUYÊN TỐ

 

  • TÀI TRỢ QA/QC:
   • TƯ VẤN & NHÀ THẦU DUY NHẤT (K & KT)
     
 1. Dưới sự bảo trợ của Hội Đồng Bảo An LHQ Phụ Huynh của 25 Đa Quốc Gia) bao gồm FATF-GAFI, CIA, NDA-BID & BIN và TNI là Garuda Indonesia Quân Đội với UN-Approval No. Misa 81704/17-8-1945 NATO-SEATO-NON BLOCK như Đội Thi Hành Thế Giới P1. PKC-NKRI. Theo Công Ước Liên Hiệp Quốc Pháp Nhân bài 1 phần 1, Quỹ Tài Sản Bất Động Sản Bài 2 Phần 2-8, Hiến Chương Liên Hiệp Quốc Truy Cập Khủng Bố Điều 7 (CTU 24), Luật Pháp Quốc Tế Điều 7 và Hiến Chương Liên Hiệp Quốc 102.


Vì vậy, do sự chuyển động của Đấng Tối Cao toàn năng, các động thái của Pancasila kinh tế thay đổi vào hệ thống chính quyền quốc gia, phù hợp với các định nghĩa ban đầu của EXHIBIT'S AB được thực hiện và thực thi theo Lời Tuyên Thệ Khi Nhậm Chức, vì lợi ích của sự phục hồi kinh tế của người dân Indonesia và chúng tôi, Nhóm Ngân Hàng Thế Giới, rất biết ơn đối với vai trò của bạn, Đối với chính phủ Indonesia kể từ 17-8-1945, nhân viên EDS, TNI-POLRI, người Indonesia, đội thiện nguyện viên của World Bank Group UN-SWISSINDO, các tình nguyện viên UN-SWISSINDO trên 5 Châu lục và trong 34 tỉnh của Indonesia.

NHÓM NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH THẾ GIỚI
P1.PKC-NKRI
CIREBON INDONESIA NGÀY 9 THÁNG 7 NĂM 2018
DEWAN IKATAN DOKUMEN INTERNASIONAL
Parent ARMY-Parent BANK-Parent COUNTRY
/S/
HM.MR.A1.SINO.AS.S”2”.IR.SOEGIHARTONOTONEGORO H.W.ST.M1
Code White Spiritual Boy-A7808449 Indonesia-UN Chairman
Kholipatul Immam Mahdi Big Top Royal, K.681 King of King’s
Consortium International Trust Officer

 

*****
CC:
1) UNITED NATIONS
2) UNION BANK OF SWITZERLAND
3) WORLD BANK-UNDB
4) RAKYAT INDONESIA

Translate Updates

Incoming:

Outgoing:

Translate Updates

Incoming:

Outgoing: